Hotărârea nr. 283/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,"Extindere retele electrice- strada Socului, municipiul Suceava”

 MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

  HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi  obiectivului de investiţii

"Extindere retele electrice- strada Socului,  municipiul Suceava

 

 

  

          Consiliul local al Municipiului Suceava;

          Având in vedere Expunerea de motive nr.37597/10.12.2010,Raportul Serviciului Investiţii nr.37598/10.12.2010 şi Raportul Comisiei economico-financiare, juridică si disciplinară;

          In conformitate cu prevederile art. 44, alin.1,  din Legea 273/2006 privind finantele publice locale ;

          In temeiul dispozitiilor art.36, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit.”d”, art. 45, alin. 1, art. 47 si art. 49 din Legea  215/2001 privind administraţia publica locală republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

         

 Art.1.Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului mai sus menţionat,prezentaţi în anexă.

 Art.2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                      CONTRASEMNEAZA

LUCIAN HARSOVSCHI                                          SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                         JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr. 283 Din 16 decembrie 2010