Hotărârea nr. 280/2010

HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului local al municipiului Suceava,pntru anul 2010

   

 

 

 

 
MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593       

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea  Bugetului  local  al municipiului Suceava

pntru anul  2010

 

Consiliul local al municipiului Suceava;

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr.        37541 /10.12.2010  , Raportul de specialitate al Compartimentului Buget din cadrul Direcţiei  Buget, Contabilitate şi Fiscalitate, înregistrat sub nr. 37542 din 10.12.2010 si raportul comisiei economico financiara, juridica , disciplinara ;

            În baza dispoziţiilor Legii 273/2006 privind Finanţele publice locale, a Legii bugetului de stat pentru anul 2010 nr.11/26.01.2010 şi a Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit. a, art.45, alin.2, lit.a, art.47 şi art.49, din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aproba bugetul rectificat al municipiului Suceava pentru anul 2010, cuprins în Anexa  la hotărâre.

Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pentru anul 2010 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite.

          (2) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.3 Primarul municipiului Suceava, prin Direcţia  Buget, Contabilitate şi Fiscalitate şi celelalte servicii funcţionale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                     contrasemneaza

  LUCIAN HARSOVSCHI                                                                                  SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                                       JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

 

Nr. 280 Din 16 decembrie 2010