Hotărârea nr. 279/2010

H O T Ă R Â R E privind actualizarea, în condiţiile legii, a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava

                      R O M Â N I A

                 JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                                                               

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                                          

                       S U C E A V A                

     

 

H O T Ă R Â R E

privind  actualizarea, în condiţiile legii, a statului de funcţii pentru

aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava

 

 

 

 

            Consiliul Local al municipiului Suceava ;

            Având în vedere:

-                            Expunerea de motive prezentată de Primarul  municipiului Suceava înregistrată sub nr.35.379/15.11.2010

-                            Raportul cu nr.35.380 /15.11.2010 al Serviciului  resurse umane

-                            Raportul Comisiei economico-financiară, juridică,disciplinară

În    conformitate    cu    dispoziţiile   art.107 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36  alin.(2) lit. a) şi alin.(3) lit.b), art.45 alin.(1) şi art.47 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art.1. Se aprobă, în condiţiile legii, transformare unei funcţii publice vacante de consilier juridic, clasa I, principal din cadrul Serviciului contencios administrativ, juridic într-o funcţie publică de consilier juridic, clasa I, debutant.

Art.2. Potrivit art.1, se aprobă în formă actualizată Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Primarul municipiului Suceava prin Serviciul resurse umane va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ

   HARŞOVSCHI LUCIAN                                                  SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr.279  din 25 noiembrie 2010