Hotărârea nr. 278/2010

HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor în Consiliile de Administraţie ale centrelor bugetare din învăţământul preuniversitar de stat

                           ROMÂNIA

                 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                          SUCEAVA

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanţilor în Consiliile de Administraţie ale centrelor bugetare din învăţământul preuniversitar de stat

 

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr.35.470/16.11.2010, în baza Raportului Secretarului Municipiului Suceava, înregistrat sub nr.35.471/16.11.2010,  şi  Raportul Comisiei învăţământ, relaţii externe, sănătate, familie, cultură, culte şi protecţie socială.

În conformitate cu prevederile art. 145 alin.3 din  Legea  Învăţământului nr 84/1995, modificată şi completată de Legea 354/2004 şi  prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului nr. 4714/23.08.2010 ce completeză Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul Ministrului Educaşiei şi Cercetării nr. 4925/2005;

            În temeiul art.36, alineat 2, litera b; art.45, alineat 1; art.47 şi art.49 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;         

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se desemnează ca reprezentanţi în Consiliile de Administraţie ale centrelor bugetare următorii consilieri locali, conform anexei care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Art.2. Se revocă prevederile HCL nr. 249/2008.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va  duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ

   HARŞOVSCHI LUCIAN                                                  SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

Nr.278  din 25 noiembrie 2010