Hotărârea nr. 277/2010

H O T Ă R Â R E pentru modificarea şi completarea Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Suceava aprobat prin H.C.L. nr. 357/2006

                    ROMÂNIA

            JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                          SUCEAVA                                                                                                                                                                                                                     

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Suceava aprobat prin H.C.L. nr. 357/2006

 

 

Consiliul Local al Municipiului Suceava

                     Având în vedere Expunerea de motive a Primarului şi a Viceprimarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 33666/27.10.2010 raportul  Serviciului autorizare, corp control comercial, înregistrat sub nr. 33677/27.10.2010, precum şi raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

            În temeiul prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, şi ale H.G.R. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000;

            Având în vedere prevederile H.G. nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor;

            În baza prevederilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

                     În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) punctele 1, 3, 5, 7, art. 45 alin. (1), art. 47 şi art. 49 din Legea administaţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

            Art. I. Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Suceava aprobat prin H.C.L. nr. 357/2006, după cum urmează:

 

            1. Aliniatul (6) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

            „(6) Autorizaţiile şi programul de funcţionare se vizează la împlinirea fiecărui an calendaristic de la data înregistrării cererii iniţiale de eliberare a autorizaţiei. Autorizaţiile pentru desfăşurarea activităţii de comerţ în structuri de vânzare cu sediu fix pentru care agenţii economici au contracte de închiriere anuale cu Municipiul Suceava pentru terenuri situate în bazar, pieţe agroalimentare se vizează la începutul anului, odată cu încheierea noilor contracte.”

 

            2. Articolul 5 se completează prin introducerea aliniatului (41), după aliniatul (4), cu următorul cuprins:

            „(41) Se interzice comercializarea produselor etnobotanice, a substanţelor şi a amestecurilor care au efect halucinogen sau euforic, promovarea şi publicitatea prin orice mijloace a acestora şi a magazinelor de tip „weed shop”, „spice shop/store”, „magazin de vise”, „magic spice shop”, „droguri legale” şi altele asemenea.

 

            3. Articolul 6 se completează prin introducerea aliniatului (3), după aliniatul (2), cu următorul cuprins:

            „(3) În cazul desfăşurării activităţilor prevăzute în cod CAEN 4776 – comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate, solicitantul va face dovada că deţine autorizaţia pentru comercializarea seminţelor şi materialului săditor, certificatul de înregistrare pentru comercializarea produselor de protecţia plantelor, autorizaţiile pentru farmacii emise de autorităţile competente, certificatul de înregistrare sanitar-veterinară,  după caz.”

 

            4. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

            „Art. 10. (1) Comerţul ambulant, permanent sau ocazional/temporar se desfăşoară de către comercianţi autorizaţi conform prevederilor legale şi producători agricoli individuali.

            (2) Autorizaţiile pentru desfăşurarea activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor, ambulant se eliberează pentru:

a)      agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în pieţe agroalimentare şi în bazar, fără a deţine contracte de închiriere, cu aprobarea administratorului pieţei/bazarului;

b)      agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea stradal, pe raza municipiului Suceava, fără a deţine contracte de închiriere,  cu respectarea condiţiilor de amplament ;

c)      agenţii economici care realizează fapte de comerţ în afara spaţiilor comerciale (inclusiv vânzări directe şi comerţul cu amănuntul prin corespondenţă).

      (3) Mobilierul urban (corpuri şi panouri de reclamă, publicitate, vitrine frigorifice, spaţii de expunere, copertine, umbrele) se va amplasa în baza acordului pentru desfăşurarea altor activităţi pe domeniu public şi, după caz, a documentaţilor  de urbanism.

      (4) Se interzice expunerea/amplasarea în faţa spaţiilor comerciale/pe faţadele clădirilor, în vederea comercializării, pentru reclamă sau în alte scopuri, a următoarelor produse: articole specifice pompelor funebre, mobilă, articole pentru instalaţii tehnico-sanitare, materiale de construcţii etc. .  

 

5.      La articolul 27, punctul 4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

      „4) ocuparea domeniul public sau privat al municipiului Suceava, în scopul desfăşurării unui exerciţiu comercial sau al expunerii de produse, oferte, servicii, corpuri pentru reclamă şi publicitate, fără a deţine acordul Primarului municipiului Suceava, cu amendă de la 100 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice şi de la 200 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice

 

6.      La articolul 27, punctul 5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

      5) expunerea/amplasarea în faţa spaţiilor comerciale/pe clădiri, în vederea comercializării, pentru reclamă sau în alte scopuri, a următoarelor produse: articole specifice pompelor funebre, mobilă, articole pentru instalaţii tehnico-sanitare, materiale de construcţii etc., cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei;”.

 

      7.  La articolul 27, după punctul 6) se introduce punctul 7) cu următorul cuprins:

promovarea şi publicitatea prin orice mijloace a produselor etnobotanice, a substanţelor şi a amestecurilor care au efect halucinogen sau euforic şi a magazinelor de tip „weed shop”, „spice shop/store”, „magazin de vise”, „magic spice shop”, „droguri legale” şi altele asemenea, cu excepţia celor pentru care agenţii economici deţin documentele prevăzute de legislaţia în materie, cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei.

 

             Art. II. Celelalte prevederi ale Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Suceava, aprobat prin H.C.L. nr. 357/2006 rămân neschimbate.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ

   HARŞOVSCHI LUCIAN                                                  SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

 

    Nr.277  din 25 noiembrie 2010