Hotărârea nr. 276/2010

H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi modalitatea de încasare a taxei de ecologizare în municipiul Suceava

 

                          ROMÂNIA

                JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                        SUCEAVA

 

 

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi modalitatea de încasare a taxei de ecologizare în municipiul Suceava

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având în vedere  Expunerea de motive a Primarului Ion Lungu şi a Viceprimarului      Lucian Harşovschi, înregistrată cu nr.33.235/22.10.2010, raportul Serviciului Salubrizare, înregistrat cu nr.33.236/22.10.2010 şi  raportul Comisiei de Servicii Publice ,

În temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.273/ 2006 privind finanţele publice locale, Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare,  Legii nr.101/2006 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor modificată prin Legea nr.224/ 2008,  O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor ;

În baza prevederilor art. 36, alin 2. lit."d" , alin.6, lit. "a", pct.14 şi ale art. 45, alin. 2 , din Legea nr. 215/2001- legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind stabilirea şi modalitatea de încasare a taxei de ecologizare în municipiul Suceava conform anexelor1,2,3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Se abrogă H.C.L. nr.290 din 30 octombrie 2006 privind aprobarea taxei de salubrizare în municipiul Suceava.

            Art.3.   Primarul   municipiului   Suceava  prin  aparatul   de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ

   HARŞOVSCHI LUCIAN                                                  SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr.276  din 25 noiembrie 2010