Hotărârea nr. 275/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unui spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Suceava

               

ROMÂNIA                                                             

            JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                        SUCEAVA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii unui spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Suceava

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava inregistrată la nr.35.502 din 16.11.2010 şi raportul Direcţiei de buget, patrimoniu şi fiscalitate inregistrat la nr.35.503 din 16.11.2010, precum şi raportul Comisiei Economico-financiară, juridică, disciplinară ;

            În conformitate cu prevederile art.14, pct.1 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În baza HCL nr. 174/2001 privind delegarea către unităţile de învăţământ preuniversitar de a încheia contractele de închiriere având ca obiect închirierea unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Suceava şi aflate în administrarea acestora în calitate de titulari ai dreptului de administrare;

În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.(2) lit. “c”, ale art. 45 alin.(3), ale art.47, ale art.49 precum şi ale art.123, alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. (1) Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui spaţiu în suprafaţă de 6 mp situat în incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, cu destinaţia spaţiu comercial.

(2) Se aprobă preţul de pornire la licitaţie la nivelul sumei de 15 lei/mp/lună.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini al licitaţiei în forma prezentată în anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3. Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ                                                            HARŞOVSCHI LUCIAN                                                       SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                              jr. IOAN CIUTAC

 

   

Nr.275  din 25 noiembrie 2010