Hotărârea nr. 274/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii şi prelungirii contractelor de închiriere pentru terenurile şi spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă, proprietate a municipiului Suceava pentru anul 2011

                         

  ROMÂNIA                                                             

                    JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                         SUCEAVA                   

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii şi prelungirii  contractelor de închiriere pentru terenurile şi spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă, proprietate a municipiului Suceava pentru anul 2011

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava inregistrata la nr.35.488 din 16.11.2010, raportul Direcţiei Patrimoniu şi Protecţia Mediului inregistrat la nr.35.489 din 16.11.2010, cat si raportul comisiei economico-financiara, juridica, disciplinara ;

            In temeiul prevederilor art.36, al.2, lit. c al. 5 lit. a şi lit. b, art. 45, al. 3, art. 47 si art. 49 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. (1) Se aprobă încheierea contractelor de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă şi a terenurilor proprietate a municipiului Suceava inclusive a celor din pieţele Municipiului Suceava şi Complexul Comercial Bazar (terenuri cu destinaţie agricolă, curţi, terenuri ocupate de garaje, chioşcuri, magazii de lemne, tarcuri, mese, boxe, paleţi, vitrine frigorifice etc) până la data de 31.12.2011.

 (3) Contractele de închiriere vor fi încheiate la cererea chiriaşului titular al contractului de închiriere în anul 2010, în condiţiile în care la data încheierii acestora aceştia nu vor prezenta datorii faţă de bugetul local al municipiului Suceava .

(4) Contractele de închiriere se vor considera însuşite de către chiriaşi în condiţiile în care aceştia nu le vor contesta în termen de 10 zile de la primirea acestora.

Art. 2. (1) In cazul în care chiriaşii prezintă debite restante la data de 31.12.2010 contractele de închiriere nu vor putea fi reînnoite, iar terenurile se predau pe bază de proces verbal de predare primire la starea iniţială adică libere de sarcini.

(2) Cheltuielile aferente aducerii terenurilor la starea iniţială vor fi suportate de către titularii contractelor de închiriere.

Art. 3. Prevederile hotararii, vor fi duse la indeplinire de Primarul municipiului Suceava, prin compartimentele de specialitate.

                                                                                                                       

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ

   HARŞOVSCHI LUCIAN                                                  SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr.274  din 25 noiembrie 2010