Hotărârea nr. 273/2010

HOTĂRÂRE privind respingerea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, în vederea amplasării unui totem publicitar

 

R O M ÂN I A                                                                           

              JUDEŢUL SUCEAVA                                                  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                      S U C E A V A

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind respingerea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, în vederea amplasării unui totem publicitar

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr.35.490 din 16.11.2010, raportul serviciului Patrimoniu inregistrat la nr.35.491 din 16.11.2010, cât si raportul comisiei economico – financiare, juridică, disciplinară şi al comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

            În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al.(5) lit.a, art. 45 al. (3), art. 47, art. 49 şi art. 123 al. (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

 

Articol unic. Se respinge închirierea prin licitaţie publică (solicitant SC Dinadrom SRL) a unei parcele de teren în suprafaţă de 1,5 mp situate în Suceava str. Calea Unirii fn identică cu parcela cadastrală 44.23/15, în vederea amplasării unui totem publicitar.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ

   HARŞOVSCHI LUCIAN                                                  SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr.273  din 25 noiembrie 2010