Hotărârea nr. 272/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, B-dul George Enescu fn, în vederea amplasării unui chioşc de comercializare flori

 

R O M AN I A                                                                           

              JUDETUL SUCEAVA                                                   

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                      S U C E A V A

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, B-dul George Enescu fn, în vederea amplasării unui chioşc de comercializare flori

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Avand în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, inregistrata sub nr.35.504 din 16.11.2010, raportul serviciului Patrimoniu inregistrat la nr.35.505 din 16.11.2010, cât si raportul comisiei economico – financiare, juridica, disciplinara şi al comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

            În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al.(5) lit.a, art. 45 al. (3), art. 47, art. 49 şi art. 123 al. (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică ( solicitant IF Cazacu Dorin Cristinel) a unei parcele de teren în suprafaţă de 20  mp, situate în Suceava, B-dul George Enescu fn – p.c. 68.173/610, în vederea amplasării unui chioşc de comercializare flori.

Art.2. Parcela de teren menţionată mai sus se închiriază pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire.

Art.3. Se aprobă preţul de pornire la licitaţie în vederea închirierii  parcelei de teren menţionate mai sus la nivelul sumei de 9,7 lei/mp/lună.

Art.4. Se aprobă caietul de sarcini ce constituie anexă la prezenta hotărâre.

            Art. 5. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ

   HARŞOVSCHI LUCIAN                                                  SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr.272  din 25 noiembrie 2010