Hotărârea nr. 271/2010

HOTĂRÂRE privind stabilirea preţului pentru concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava str. 6 Noiembrie fn

R O M AN I A                                                                           

              JUDETUL SUCEAVA                                                   

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                      S U C E A V A

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea preţului pentru concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava  str. 6 Noiembrie fn

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr.35.508 din 16.11.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr.35.509 din 16,11,2010, cât şi raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară;

În baza prevederilor art. 13 şi art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

În conformitate cu prevederile HCL nr. 267/30.09.2004 privind stabilirea modului de calcul al nivelului minim al redeventei datorate pentru concesionarea terenurilor proprietate a municipiului Suceava;

            În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al.(5) lit.a, art. 45 al. (2), art. 47, art. 49 şi art. 123 al. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. – (1) Se aprobă studiul de oportunitate în vederea concesionării unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situate în municipiul Suceava str. 6 Noiembrie fn.

(2) Se aprobă raportul de evaluare a terenului proprietate a municipiului Suceava situat in Suceava str. 6 Noiembrie fn, în suprafaţă 24 mp pentru construirea unui garaj.

(3) Se aprobă preţul de pornire la licitaţie la nivelul sumei de 1975 euro respectiv 8472 lei

(4) Perioada de concesionare a terenului va fi de 20 ani, cu posibilitate de prelungire

       Art.2. Caietul de sarcini constituie anexă la prezenta hotărare.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ

   HARŞOVSCHI LUCIAN                                                  SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr.271  din 25 noiembrie 2010