Hotărârea nr. 270/2010

HOTĂRÂRE privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi spaţii comerciale

 

 

R O M AN I A                                                                           

              JUDETUL SUCEAVA                                                   

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                      S U C E A V A

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi spaţii comerciale

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr.35.510 din 16.11.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr.35.511 din 16.11.2010 cât şi raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară;

            În baza prevederilor art.17 cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

            În conformitate cu prevederile HCL nr. 267/30.09.2004 privind stabilirea modului de calcul al nivelului minim al redeventei datorate pentru concesionarea terenurilor proprietate a municipiului Suceava;

            În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (2), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă rapoartele de evaluare a terenurilor proprietate a municipiului Suceava situate in Suceava :

(1) Str. Calea Unirii nr. 94, bl. 62, sc. A în suprafaţă de 8 mp, în scopul extinderii şi modernizării frizeriei – coafor de la parterul blocului 62;

(2) Str. Ştefan cel Mare nr. 70, bl. 70, sc. A, în suprafaţă de 12,60 mp în scopul extinderii şi amenajării interioare a apartamentului nr. 1;

(3) Str. Mărăşeşti nr. 31, bl. A9, sc. C în suprafaţă de 5,40 mp, în scopul realizării accesului din exterior la apartamentul nr. 3;

(4 ) Str. Ştefan cel Mare fn, în suprafaţă de 14 mp în scopul extinderii spaţiului comercial existent;

Art.2. Se aprobă caietele de sarcini în vederea concesionării parcelelor de teren precizate la art. 1.

            Art.3. Se aprobă preţurile concesiunii suprafeţelor de teren menţionate mai sus la nivelul sumei de:

(1) 230 euro respectiv 989 lei pentru parcela de teren în suprafaţă  de 8 mp situată în Suceava str. Calea Unirii nr. 94, bl. 62, cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune;

            (2) 1172 euro respectiv 5027 lei pentru parcela de teren în suprafaţă de 12,60 mp situată în Suceava str. Ştefan cel Mare nr. 70, bl. 70, sc. A, ap. 1 cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

(3) 375 euro respectiv 1609 lei pentru parcela de teren în suprafaţă de 5,40 mp situată în Suceava str. Mărăşeşti nr. 31, bl. A9, sc. C cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune,

(4) 1302 euro respectiv  5586 lei pentru parcela de teren în suprafaţă de 14 mp situată în Suceava str. Ştefan cel Mare fn cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

Art.4. Caietele de sarcini constituie anexe la prezenta hotărare.

Art.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ

   HARŞOVSCHI LUCIAN                                                  SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr.270  din 25 noiembrie 2010