Hotărârea nr. 27/2010

HOTĂRARE,privind concesionarea prin licitaţie publică a două parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situate în municipiul Suceava în vederea construirii a două garaje

 

R O M AN I A                                                                           

              JUDETUL SUCEAVA                                                   

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                      S U C E A V A

 

 

HOTĂRARE

privind concesionarea prin licitaţie publică a două parcele de teren proprietate privată  a municipiului Suceava situate în municipiul Suceava în vederea construirii a două garaje

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 7405 din 18.02.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 7406 din 18.02.2010, cât şi raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară;

            În baza prevederilor art. 13 al cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică, a unei parcele de teren în suprafaţă de 24 mp (parcela cadastrală nr. 35226) situată în municipiul Suceava Zona Cartodrom, în vederea construirii unui garaj.

Art. 2. Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică, a unei parcele de teren în suprafaţă de 24 mp (parcela cadastrală nr. 35077) situată în municipiul Suceava – str. Ion Neculce fn, în vederea construirii unui garaj.

            Art. 3 Durata concesiunii, preţul de pornire la licitaţie şi condiţiile de organizare a licitaţiei vor fi reglementate prin studiul de oportunitate ce va fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Suceava.

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                             contrasemneaza

VIOREL SEREDENCIUC                                        SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                             JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

Nr. 27 Din 25 februarie 2010