Hotărârea nr. 269/2010

HOTĂRÂRE privind respingerea concesionării fără licitaţie publică şi stabilirea preţului concesiunii unei parcele de teren situate în municipiul Suceava în vederea extinderii spaţiului comercial existent

R O M AN I A                                                                           

              JUDETUL SUCEAVA                                                  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                      S U C E A V A

 

HOTĂRÂRE

privind respingerea concesionării fără licitaţie publică şi stabilirea preţului concesiunii unei parcele de teren situate în municipiul Suceava în vederea extinderii spaţiului comercial existent

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr.35.494 din 16.11.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 35.495 din 16.11.2010, cât şi raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară;

            În baza prevederilor art.17 cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

            În conformitate cu prevederile HCL nr. 267/30.09.2004 privind stabilirea modului de calcul al nivelului minim al redeventei datorate pentru concesionarea terenurilor proprietate a municipiului Suceava;

            În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Articol unic. Se respinge concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren (solicitant SC Trident SRL) în suprafaţă de 15,5 mp (p.c. 37209) situate în Suceava b-dul George Enescu fn, pentru extinderea spaţiului comercial existent.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ

   HARŞOVSCHI LUCIAN                                                  SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr.269  din 25 noiembrie 2010