Hotărârea nr. 264/2010

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare

                                    ROMÂNIA                                                             

                    JUDEŢUL SUCEAVA

                 MUNICIPIUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                            SUCEAVA                                                

 

                   HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare

 

            Consiliul Local al municipiului Suceava;

 

            Având în vedere :

-Expunerea de motive prezentată de domnul Lungu Ion, primar al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înregistrată sub nr.35.498 din 16.11.2010;

-Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.35.499 din 16.11.2010 ;

-Raportul comisiei  economico-financiară, juridică, disciplinară din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava, judeţul Suceava;

-prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

            -dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit.c), şi art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare, se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. Se aprobă eliminarea poziţiilor  nr. 712, 713, 722 şi 723 din Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa  la Hotărârea nr. 153/29.11.1999 cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I – “Bunuri imobile”.

Art.3.   Bunurile prevăzute la articolul 2 trec în domeniul privat al municipiului Suceava.

Art.4. Primarul municipiului Suceava, Serviciul patrimoniu şi Serviciul financiar contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

           Preşedinte de şedinţă,                                                              Contrasemnează:

            Lucian Harşovschi                                                             Secretar municipiu,

                                                                                                                Ciutac Ioan

 

Suceava, 25 noiembrie 2010

Nr. 264