Hotărârea nr. 263/2010

HOTĂRÂRE privind vânzarea terenului proprietate privată a municipiului Suceava, situat în strada Florilor nr.1A , către proprietarul construcţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă, amplasate pe aceste parcele de teren

                     ROMANIA            

          JUDETUL SUCEAVA                                                           

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                    SUCEAVA

 

HOTĂRÂRE

privind vânzarea terenului proprietate privată a municipiului Suceava, situat în strada Florilor nr.1A , către proprietarul construcţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă, amplasate pe aceste parcele de teren

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr.35.500 din 16.11.2010, raportul Serviciului Patrimoniu inregistrat la nr.35.501 din 16.11.2010 cît şi raportul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

            În baza HCL nr. 35/2004, modificată prin HCL nr. 100/2004 privind aprobarea vânzării terenurilor având destinaţia de curţi şi grădini aferente construcţiilor- case de locuit precum şi a terenurilor proprietate a municipiului Suceava (domeniu privat) către proprietarii construcţiilor amplasate pe aceste parcele de teren ;

            In temeiul prevederilor art.36, al.2, lit.c, ale art. 45, al.3, art.47, art. 49 şi 123  din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. (1) Se aprobă vânzarea parcelelor de teren proprietate a municipiului Suceava (domeniul privat) către SC BAION COMIMPEX SRL Suceava,  proprietar al construcţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă, amplasate pe aceste parcele de teren, conform datelor de identificare menţionate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

         (2) Se aprobă preţul de vânzare a acestor parcele de teren, conform datelor înscrise în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

            Art. 2.  Raportul de evaluare constituie anexă la prezenta hotărâre.

            Art.3. Se mandatează  Primarul Municipiului Suceava prin Serviciul Juridic, contencios administrativ, sa semneze contractul de vânzare – cumpărare în formă autentică.

           Art.4. Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărari.

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ

   HARŞOVSCHI LUCIAN                                                  SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr.263  din 25 noiembrie 2010