Hotărârea nr. 262/2010

HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită către E-ON Moldova Distribuţie S.A. a terenului în suprafaţă de 15 mp situat în Suceava, str. Aleea Dumbrăvii, în vederea reamplasării unui post de transformare de utilitate publică

                            ROMÂNIA                                                             

                    JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                           SUCEAVA

 

 

HOTĂRÂRE

privind darea în folosinţă gratuită către E-ON Moldova Distribuţie S.A. a terenului în suprafaţă de 15 mp situat în Suceava, str.  Aleea Dumbrăvii, în vederea reamplasării unui post de transformare de utilitate publică

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava inregistrata la nr.35.506 din 16.11.2010 si raportul Serviciului Patrimoniu inregistrat la nr.35.507 din 16.11.2010 precum si raportul comisiei  economico-financiară, juridică, disciplinară;

            În baza prevederilor art.16 din Legii nr. 13/2007 a energiei electrice;

            În temeiul prevederilor art.36 al.2, lit.c şi art.45, al.3 şi art 124 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită către E-ON Moldova Distribuţie S.A., pe durata  existenţei capacităţilor energetice, a terenului în suprafaţă de 15 mp, identic cu parcela cadastrală provizorie nr. 8.1/2010 situată în Suceava, str. Aleea Dumbrăvii, în vederea reamplasării unui post de transformare de utilitate publică, conform Certificatului de Urbanism nr. 1068 din 09.11.2010.

Art.2. Prevederile prezentei hotarari, vor fi duse la indeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

   HARŞOVSCHI LUCIAN                                                           SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                               jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr.262  din 25 noiembrie 2010