Hotărârea nr. 261/2010

HOTĂRÂRE privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

                             ROMÂNIA

                    JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                            SUCEAVA                                                 

 

HOTĂRÂRE

privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

 

 

Consiliul Local al Municipiului Suceava,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava nr.35.492 din 16.11.2010 si raportul serviciului patrimoniu inregistrat la nr.35.493 din 16.11.2010, precum şi avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

În baza prevederilor art.35, alin.1 Legea nr.273/2006 privind  finanţele publice locale.

În temeiul prevederilor art.36, alin.9, alin.1, art.45 alin.2, art.47 şi art.49 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava şi  S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.  cu sediul în Şoseaua de Centură nr. 13A, Clădirea KLC 5, Etaj 2, comuna Chiajna, sat Chiajna, jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J23/1347/2007, CUI RO15300120, reprezentată prin Dl. Sorin Ianul în calitate de Responsabil expansiune, în vederea amenajarii nodului de circulaţie Calea Obcinilor - B-dul George Enescu

(1).  Contribuţia Municipiului Suceava  constă în :

-punerea la dispozitia S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. a terenului în suprafaţă totală de 358,70 mp  (49,10 mp – pc 66.212/810, 28,10 mp – pc 66.212/811, 188,60 mp – pc 66.203/810, 71,20 mp -  pc 66.203/811,  21,7 mp – pc 66.212/812 ) situat în municipiul Suceava, intersecţie str. G-ral Leonard Mociulschi, Calea Obcinilor, B-dul George Enescu, pentru realizarea sistemului rutier nou din zona acceselor la viitorul centru comercial

-urmărirea execuţiei lucrărilor ce fac obiectul prezentei asocieri cu personal specializat

(2). Contribuţia S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. constă în :

-întocmirea documentaţiei tehnice pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire şi obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor necesare

-amenajarea terenului 

-crearea, pe cheltuială proprie a accesului rutier şi pietonal conform studiului de fezabilitate anexat şi însuşit de S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

            Art.2. Se aprobă  contractul de asociere prezentat în anexa la  prezenta hotărâre.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

   HARŞOVSCHI LUCIAN                                                                  SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                                        jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr.261  din 25 noiembrie 2010