Hotărârea nr. 260/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea unei documentaţii de urbanism ,PLAN URBANISTIC DE DETALIU solicitanti : Andrisan Ionel si Gherman Tudor

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ROMÂNIA

                  JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                       SUCEAVA

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei documentaţii de urbanism

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

solicitanti : Andrisan Ionel si Gherman Tudor

 

 

Consiliul local al municipiului Suceava;

 

Având în vederea Expunerea de motive a Primarului si Viceprimarului municipiului Suceava înregistrată cu nr.35.313 din 15.11.2010, raportul Compartimentului de specialitate nr.35.314 din 15.11.2010 şi raportul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului;

În conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea  teritoriului si urbanismul;

În temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicată, art.2 alin.(2), Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicata, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

Cu respectarea reglementărilor conţinute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent;

            În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2), lit c), alin.(5) lit. c) , art. 45 alin.(2), lit e), art. 47 si art.49 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1.    Se aproba Planul urbanistic de detaliu pentru construire doua locuinte P+1E, anexe, imprejmuire, pe terenul in suprafata de 965 mp identic cu parcela cadastrala nr. 35285 – proprietatea lui Andrisan Ionel si pe terenul in suprafata de 500 mp, identic cu parcela cadastrala nr. 35284 proprietatea lui Gherman Tudor, situat in intravilanul municipiului Suceava, strada Parcului.

POT = max. 30%, CUT = max. 1,00.

Solicitanti: Andrisan Ionel si Gherman Tudor ( cerere nr. 31861/12.10.2010 )

Art.2. Primarul municipiului Suceava, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ

   HARŞOVSCHI LUCIAN                                                            SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                                jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr.260  din 25 noiembrie 2010