Hotărârea nr. 26/2010

HOTĂRARE,privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui cabinet medical de medicină dentară

R O M AN I A                                                                           

              JUDETUL SUCEAVA                                                   

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                      S U C E A V A

 

 

 

HOTĂRARE

privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată  a municipiului Suceava în vederea extinderii unui cabinet medical de medicină dentară

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 7407 din 18.02.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr.7408 din 18.02.2010, raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară şi  al comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

            În baza prevederilor art. 13 şi art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei publice locale  , cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică, a unei parcele de teren (solicitant CMI Medicină Dentară dr. Constantin Delia Daniela) în suprafaţă totală de 41,80 mp (p.c. 35027) situată în Suceava str. Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. IGO, sc. A, în vederea extinderii cabinetului de medicină dentară..

Art. 2.  Parcela de teren menţionată mai sus se concesionează pe o perioada de 49 de ani.

            Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

        

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                   contrasemneaza

   VIOREL SEREDENCIUC                                                           SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                  JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

Nr. 26 Din 25 februarie 2010