Hotărârea nr. 259/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Aditional la Contractul nr.26931/7155/2010 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor,medicilor dentişti ,asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ

                     ROMÂNIA

           JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                SUCEAVA

               HOTĂRÂRE

privind aprobarea  Actului Aditional la Contractul nr.26931/7155/2010 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor,medicilor dentişti ,asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ

 

Consiliul Local al municipiului Suceava ;

Având în vedere:

-          Expunerea de motive a primarului  municipiului Suceava înregistrată sub nr.35.702/18.11.2010;

-          Raportul comun cu nr.35.703/18.11.2010 al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Direcţia buget, contabilitate şi fiscalitate;

-          Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

-          Cererea DSP Suceava nr.9406/17.11.2010;

 -  Dispoziţiile O.U.G.  nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile publice locale, H.G.R. nr. 56/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.162/2008,  Legii nr. 176/2009 privind aprobarea O.G. nr. 2/2009 privind aprobarea unor măsuri economico-financiare pentru desfăşurarea activităţii unităţilor sanitare în cadrul procesului de reformă şi operaţionalizare, Ordinul 1030/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor,medicilor dentişti ,asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ ,Ordinul 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor,Legea 330/2009 cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. “a” şi alin.(3) lit.”b” şi ale art.45 alin.(2) lit.”a”, art.47 şi art.49 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                                     

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

            Art.1. – Se aprobă  Actul Aditional la Contractul nr.26931/7155/2010  pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor,medicilor dentişti ,asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ,  prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Se împuterniceşte primarul municipiului Suceava să senmeze Actul Aditional la Contractul nr.26931/7155/2010  pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor,medicilor dentişti ,asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ,  prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Primarul municipiului Suceava prin Direcţia buget, contabilitate şi fiscalitate şi Direcţia de Asistenţă Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ

   HARŞOVSCHI LUCIAN                                                              SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                                   jr. IOAN CIUTAC

 

      Nr.259  din 25 noiembrie 2010