Hotărârea nr. 258/2010

H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2011

           

                              ROMÂNIA

                     JUDEŢUL SUCEAVA

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                              SUCEAVA         

 

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2011

 

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 33548/26.10.2010, raportul Direcţiei de Buget, Contabilitate şi Fiscalitate înregistrat sub nr. 33549/26.10.2010 şi raportul Comisiei economico-financiară, disciplinară şi juridică;

În temeiul prevederilor:

- art. 16 alin (2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

- art. 253 alin. (1) şi alin (2), art. 67, art. 271 alin (5), art. 273, art. 278 alin.(1), art. 283, art. 286, art. 292, art. 287, art. 288, art. 295, art. 257 lit. i din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale H.G.R. nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 178  alin. (2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 35 din O.U.G. nr. 44/16.04.2008 privind desfǎşurarea activitǎţilor economice de cǎtre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;

- O.G. nr.99/2000 – privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, respectiv a HCL nr. 357/2006 – privind Regulamentul de autorizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Suceava;

- art. 36 alin. (2) lit. b), art. 45 alin.2, lit. c, art. 47 şi art. 49 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG 59/2010 – pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2011, după cum urmează:

            a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând  impozitele  şi  taxele locale pentru anul  2011, constituind anexa nr. I;

            b) cota prevăzută la art. 253 alin.(2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, reprezentând impozitul şi taxa pe clădiri datorate de persoanele juridice care au reevaluat sau au dobândit clădirile începând cu 1 ianuarie 2008, se stabileşte la 1,5%, aplicată asupra valorii de inventor a clădirii.

            c) cota prevăzută la art. 253 alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, reprezentând impozitul şi taxa pe clădiri datorate de persoanele juridice care nu  au  efectuat  nici  o  reevaluare începând cu 1 ianuarie 2008, se stabileşte la 10% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în evidenţa contabilă a persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare.

              d) cotele prevăzute la art. 267 alin. 3,5,6,8,9 şi 10 sunt:

                                  1. Cota prevăzută la art. 267 alin. 3 reprezentând taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă se stalileşte la 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

                                  2. Cota prevăzută la art. 267 alin. 5 reprezentând taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire se stabileşte la 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

                                  3. Cota prevăzută la art. 267 alin. 6 reprezentând taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri se stabileşte la 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

                                  4. Cota prevăzută la art. 267 alin. 8 reprezentând taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute în alt aliniat al articolului 267 se stabileşte la 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de  construcţii, inclusiv instalaţiile aferente.

                                  5. Cota prevăzută la art. 267 alin. 9 reprezentând taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare parţială sau totală a unei construcţii se stabileşte la 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii , taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată.

                                  6. Cota prevăzută la art. 267 alin. 10 reprezentând taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire se stabileşte la 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

 e) cota prevăzută la art. 270 alin.(4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, reprezentând  taxa pentru servicii de  reclamă   şi  publicitate, se stabileşte la 3% din valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.

             f) cota prevăzută la art. 274 alin.(2) litera a)  din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, reprezentând impozit pe spectacole în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, film, circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională, se stabileşte la 2% aplicată la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor;

            g) cota prevăzută la art. 274 alin.(2) litera b)  din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, reprezentând impozit pe spectacole în cazul oricărei alte manifestări artistice, se stabileşte la 5% aplicată la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor;

            h) cota prevăzută la art. 278 alin.(2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, reprezentând taxa hotelieră, se stabileşte la 3%. Cota se aplică la tarifele de cazare fără TVA practicate de unităţile de cazare (hoteluri, moteluri, pensiuni, cabane etc.) şi se datorează pentru întreaga durată a sejurului.

Art.2 Bonificaţiile prevăzute la art. 255 alin.(2) şi art. 260 alin(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se acordă astfel:

a)   10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri datorat pentru întregul an până la data de 31.03.2011 inclusiv, de către contribuabilii persoane fizice;

b)   5 % pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri datorat pentru întregul an, până la data vde 31.03.2011 inclusiv, de către contrbuabilii persoane juridice;

c)     10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren datorat pentru întregul an până la data de 31.03.2011 inclusiv, de către contribuabilii persoane fizice.

d)   5 % pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren datorat pentru întregul an, până la data de 31.03.2011 inclusiv, de către contrbuabilii persoane juridice;

Art.3 (1) Majorarea prevăzută la art. 287 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, aplicată în anul 2010 se menţine şi în anul 2011, astfel:

             a) în cazul taxelor pentru:

            a.1 eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă la 20%;

            a.2 eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire la 20%;

            a.3. eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri la 20%;

            a.4. eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele în alt aliniat al articolului 267 la 20%.

            a.5.  prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire se majorează cu 20% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale;

   a.6.   eliberarea certificatului de urbanism la 20 %;

   a.7. eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabane, spaţii de expunere situate pe căile şi spaţiile publice precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor la 20 %;

   a.8. eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi alte exlpoatări la 20 %;

    a.9. eliberarea autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu la 20 %;

    a.10. avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului la 20 %;

    b) în cazul taxei pentru servicii de  reclamă   şi  publicitate la 20%.

            c) în cazul taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice la 15%.

Art.4 Pentru determinarea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice, a impozitului şi taxei pe teren în cazul persoanelor fizice şi juridice, precum şi a taxei pentru folosirea terenului proprietatea statului roman sau al municipiului Suceava în cazul persoanelor juridice, pentru anul 2011, se menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 202/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5 Se aprobă nivelul taxelor pentru folosirea locurilor publice de desfacere din pieţele şi bazarul municipiului Suceava prevăzute în Anexa II.

Art.6 Se aprobă nivelul taxelor pentru prestări de servicii în pieţele municipiului Suceava prevăzute în Anexa  III.

Art.7 Se aprobă nivelul taxelor pentru utilizarea temporară                                                                                                                      a bazei sportive patinoar artificial şi a echipamentelor din dotare prevăzute în Anexa  IV.

Art.8 Se aprobă nivelul taxelor pentru serviciile prestate în cimitirul “Pacea” prevăzute în Anexa  V.

Art.9 Se aprobă încadrarea din punct de vedere fiscal a tuturor contribuabililor - persoane juridice în categoria mari contribuabili.

Art.10 Contribuabilii care datorează taxa pentru servicii de reclamă si publicitate în baza unui contract sau a unei altfel de înţelegeri încheiată cu altă persoană trebuie să depună o declaraţie decont lunară până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări servicii de reclamă şi publicitate.

Art.11 Taxa pentru folosirea terenurilor proprietatea statului român, respectiv a municipiului Suceava se plăteşte anual, în două rate egale până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

Art.12  Anexele nr. I, II, III, IV şi V fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13  Nu datorează  taxa  zilnică  pentru  utilizarea  temporară a locurilor  publice instituţiile publice, asociaţiile şi fundaţiile umanitare, pentru desfăşurarea activităţilor non-profit (manifestări cultural-artistice, sportive, campanii de informare de interes public referitoare la: sănătatea populaţiei, protecţia mediului etc.) organizate în interesul comunităţii locale.

Art.14  Se aprobă pentru persoanele fizice şi pentru persoanele juridice anularea creanţelor fiscale aflate în sold la data de 31.12.2010 în sumă de până la 1 Leu inclusiv pe fiecare fel de impozit sau taxă locală.

Art.15  Normele cuprinse în prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

            Art.16 Nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite prin prezenta hotărâre se aplică în anul fiscal 2011.

            Art.17 Orice prevedere contrară privind nivelul impozitelor şi taxelor locale cuprinse în prezenta hotarâre se revocă.

Art.18  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2011 şi va fi dusă la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ

   HARŞOVSCHI LUCIAN                                                  SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr.258  din 25 noiembrie 2010