Hotărârea nr. 257/2010

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea prevederilor ,Hotărârii Consiliului Local nr. 201/27 septembrie 2007 privind aprobarea contractării unui împrumut intern/extern în valoare de maxim 50 milioane lei, modificata prin HCL nr. 1/31 ianuarie 2008, HCL nr.145/09 iulie 2010 si HCL nr.252/04 noiembrie 2010

                  ROMÂNIA

           JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                              SUCEAVA

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea si completarea prevederilor

Hotărârii Consiliului Local nr. 201/27 septembrie 2007 privind aprobarea contractării unui împrumut intern/extern în valoare de maxim 50 milioane lei,  modificata prin  HCL nr. 1/31 ianuarie 2008, HCL nr.145/09 iulie 2010 si HCL nr.252/04 noiembrie 2010

 

 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) si (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

avand in vedere prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, prevederile cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

tinand seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

luând in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997,

tinand seama de prevederile art. 942 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,

            avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 201/2007,

 

          luând act de:

a) expunerea de motive a Primarului municipiului, in calitatea sa de iniţiator, înregistrata sub nr. 35475/16.11.2010;

b) raportul Direcţiei buget, contabilitate si fiscalitate înregistrat sub nr.35476/16.11.2010;

c) raportul comisiei de specialitate a consiliului local,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I.Se modifica prevederile articolului 1 ale Hotararii Consiliului Local nr. 201/2007,  dupa cum urmeaza:

 

Art. 1 „Se aproba contractarea unei finantari rambursabile externe sub forma unui credit bancar in valoare de maxim 50 milioane lei, cu o maturitate de maxim 20 ani ce se va incheia cu Dexia Kommunalkredit Bank AG prin conversia imprumutului actual de tip bridge loan incheiat cu aceeasi institutie de credit. Aceasta operatiune va fi implementata prin incheierea unui act aditional modificator la contractul de imprumut incheiat la data de 16 aprilie 2008 intre Municipiul Suceava si Dexia Kommunalkredit Bank AG in forma atasata drept anexa 1 care este aprobat in intregime prin prezenta”..

 

Art. II.Articolul 2 al Hotararii Consiliului Local nr. 201/2007,  se abroga.

Art. III.Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 201/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, raman nemodificate.

Art. IV. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste primarul municipiului Suceava.

Art. V. - Prezenta hotărâre se comunica, prin intermediul secretarului municipiului, in termenul prevăzut de lege, primarului municipiului si prefectului judeţului Suceava si se aduce la cunostinta publica prin publicarea in Monitorul Oficial al municipiului Suceava, precum si pe pagina de internet www.primariasv.ro.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ

   HARŞOVSCHI LUCIAN                                                  SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr.257  din 25 noiembrie 2010