Hotărârea nr. 255/2010

HOTĂRÂRE privind rectificarea “Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii” pentru anul 2010

                   ROMÂNIA

           JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                   SUCEAVA                   

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea  “Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii”  pentru anul 2010

 

Consiliul local al municipiului Suceava;

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr.35.777/19.11.2010, Raportul de specialitate al Compartimentului Buget din cadrul Direcţiei  Buget, Contabilitate şi Fiscalitate, înregistrat sub nr.35.778 din 19.11.2010 şi Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară.

            În baza dispoziţiilor Legii 273/2006 privind Finanţele publice locale, a Legii bugetului de stat pentru anul 2010 nr.11/26.01.2010 şi a Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit. a, art.45, alin.2, lit.a, art.47 şi art.49, din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă bugetul rectificat al  instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii pentru anul 2010, cuprins în Anexa 1 la prezenta hotărâre rezultat prin rectificarea în plus a:

- veniturilor cu suma de 2.000 lei, la capitolul 33.15 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi”, respectiv la subcapitolul 33.15.05 „Venituri din concesiuni şi închirieri”; 

- cheltuielilor cu suma de 2.000 lei, la capitolul 65.02 „ Învăţământ”, respectiv la subcapitolului 65.15.03.02 „Învăţământ primar”, titlul 20 „Bunuri  şi servicii”.

Art.2. Anexa 1   face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii  pentru anul 2010 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite.

            (2) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.4. Primarul municipiului Suceava, prin Direcţia  Buget, Contabilitate şi Fiscalitate şi celelalte servicii funcţionale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ

   HARŞOVSCHI LUCIAN                                                  SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr.255  din 25 noiembrie 2010