Hotărârea nr. 253/2010

HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului creditelor externe pentru anul 2010

                     ROMÂNIA

           JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                              SUCEAVA      

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea  Bugetului creditelor externe  pentru anul 2010

 

Consiliul Local al municipiului Suceava

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrat[ cu nr.34.231/02.11.2010, Raportul de specialitate al Compartimentului Buget din cadrul Direcţiei Buget, Contabilitate şi Fiscalitate, înregistrat cu nr.34.232/02.11.2010 şi raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

            În baza dispoziţiilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, a Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/26.01.2010 şi a Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit. a, art.45, alin.2, lit.a, art.47 şi art.49, din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă Bugetul rectificat al creditelor externe  al municipiului Suceava pentru anul 2010, cuprins  în  anexa  la hotărâre.

Art.2.  Anexa face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin Direcţia Buget, Contabilitate şi Fiscalitate şi celelalte servicii funcţionale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ

   HARŞOVSCHI LUCIAN                                                  SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr.253  din 04 noiembrie 2010