Hotărârea nr. 250/2010

H O T Ă R Â R E,privind actualizarea statului de funcţii şi a numărului de personal ,pentru Creşa nr.1 Suceava

 MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

   

 

                                                                         

H O T Ă R Â R E

privind actualizarea statului de funcţii şi a numărului de personal

pentru Creşa nr.1 Suceava

 

 

            Consiliul Local al municipiului Suceava

 

            Având în vedere:

-            Expunerea de motive prezentată de Primarul  municipiului Suceava înregistrată

sub nr.32691/ 20.10.2010;

-            Raportul cu nr.32692/ 20.10.2010 al Serviciului  resurse umane;

-            Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

            În baza Legii-cadru nr.330 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a HCL nr.127/29.06.2001 privind reorganizarea Creşei nr.1 Suceava ca instituţie publică în subordinea Consiliului Local al municipiului Suceava;

            În temeiul prevederilor art. 36  alin.(2) lit. a) şi alin.(3) lit.b), art.45 alin.(1) şi art.47 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată , cu modificarile si completarile ulterioare;

                                   

 

           

                                                            H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

            Art.1. Se aprobă actualizarea statului de funcţii pentru Creşa nr.1 Suceava, cu modificarea numărului de personal de la 42,5 posturi la 43,5 posturi, conform anexei care face parte integrantă din hotărâre.

            Art.2. Aplicarea prevederilor art.1 se face cu încadrarea în creditele bugetare aprobate.

            Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin Creşa nr.1 Suceava, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                             contrasemneaza

TCACIUC NELU VASILE                                      SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                            JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

 

 

Nr. 250 Din 28 octombrie 2010