Hotărârea nr. 25/2010

HOTĂRÂRE,privind completarea, modificarea precum şi eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

R O M AN I A                                                                           

              JUDETUL SUCEAVA                                                   

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                      S U C E A V A

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea,  modificarea precum şi eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 7412 din 18.02.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 7413 din 18.02.2010, cât şi raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară;

            În baza prevederilor art.17 cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

            În conformitate cu prevederile HCL nr. 267/30.09.2004 privind stabilirea modului de calcul al nivelului minim al redeventei datorate pentru concesionarea terenurilor proprietate a municipiului Suceava;

            În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (1), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă rapoartele de evaluare a terenurilor proprietate a municipiului Suceava situate in Suceava :

(1) Str. Mihai Viteazu nr. 10, bl. 10 în suprafaţă de 4,2 mp, în scopul extinderii apartamentului nr. 2 cu un balcon;

(2) Str. Ion Neculce nr. 4, bl. 23, sc. A, în suprafaţă de 10 mp în scopul extinderii apartamentului nr. 2 cu un balcon;

(3) Str. Zorilor nr. 5, bl. G15, sc. A în suprafaţă de 10 mp, în scopul realizării accesului din exterior la apartamentul nr. 1;

(4) str. Oituz  nr. 9B, în suprafaţă de 8,30 mp, în scopul extinderii locuinţei.

(5) Str. Celulozei nr. 5, bl. 15, sc. B în suprafaţă totală de 10 mp, în scopul extinderii apartamentului nr. 2 cu un balcon

(6) Str. Mărăşeşti nr. 9, bl. B8, sc. A în suprafaţă de 2,70 mp, în scopul amenajării unui acces la apartamentul nr. 4

(7) Str. Universităţii nr. 40 bl. A12, sc. A în suprafaţă de 6,75 mp în scopul amenajării unui acces din exterior la apartamentul nr. 3

 

Art.2. Se aprobă caietele de sarcini în vederea concesionării parcelelor de teren precizate la art. 1.

            Art.3. Se aprobă preţurile concesiunii suprafeţelor de teren menţionate mai sus la nivelul sumei de:

(1) 512 euro respectiv 2108 lei pentru parcela de teren în suprafaţă  de 4,2 mp situată în Suceava str. Mihai Viteazu nr. 10, bl. 10, cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

            (2) 1100 euro respectiv 4525 lei pentru parcela de teren în suprafaţă de 10 mp situată în Suceava str. Ion Neculce nr. 4, bl. 23, sc. A, cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

(3) 1.150 euro respectiv 4731 lei pentru parcela de teren în suprafaţă de 10 mp situată în Suceava - str. Zorilor nr. 5, bl. G15, sc. A cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune,

(4) 1013 euro respectiv  4166  lei pentru parcela de teren în suprafaţă de 8,30 mp situată în Suceava str. Oituzi nr. 9B cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

(5) 810 euro respectiv 3332 lei pentru parcela de teren în suprafaţă  de 10 mp situată în Suceava str. Celulozei nr. 5, bl. 15, sc. B, cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

(6) 297 euro respectiv 1222 lei pentru parcela de teren în suprafaţă de 2,70 mp situată în Suceava str. - str. Mărăşeşti nr. 9, bl. B8, sc. A, cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

(7) 776 euro respectiv 3193 lei pentru parcela de teren în suprafaţă de 6,75 mp situată în Suceava str. Universităţii nr. 40 bl. A12, sc. A, cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

Art. 4. Rapoartele de evaluare şi caietele de sarcini constituie anexe la prezenta hotărare.

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                         contrasemneaza

  VIOREL SEREDENCIUC                                    SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                           JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

 

 

Nr. 25 Din 25 februarie 2010