Hotărârea nr. 247/2010

HOTĂRÂRE,privind acceptarea de către Municipiul Suceava a donaţiei d-nei Saghin Doina Lidia, respectiv a parcelei de teren în suprafaţă de 12 mp situat în Suceava, strada Aurel Vlaicu nr.13

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

HOTĂRÂRE

privind acceptarea de către Municipiul Suceava a donaţiei d-nei Saghin Doina Lidia, respectiv a parcelei de teren în suprafaţă de 12 mp situat în Suceava, strada Aurel Vlaicu nr.13

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 33126 din 22.10.2010, raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 33127 din 22.10.2010 şi avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

            În conformitate cu prevederile art.36, al.(9),  ale art. 45 al.(2), art.47,  art.48 şi ale art. 121 al.(3) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

           

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se acceptă de către municipiul Suceava, donaţia doamnei Saghin Doina Lidia, cu domiciliul în Suceava, strada Aurel Vlaicu nr.13, constând în terenul în suprafaţă de 12 mp situat în strada Aurel Vlaicu nr.13, identic cu parcela cadastrală nr. 36515.

Art.2.  Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va proceda la încheierea şi semnarea, în formă autentică, a actului de donaţie.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                         contrasemneaza

TCACIUC NELU VASILE                                                   SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                      JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

 

Nr. 247 Din 28 octombrie 2010