Hotărârea nr. 246/2010

HOTĂRARE,privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea extinderii unor spatii de locuit si spatii comerciale

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

 

 

HOTĂRARE

privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea extinderii unor spatii de locuit si spatii comerciale

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 33112 din 22.10.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr.33113 din 22.10.2010, raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară şi  al comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

            În baza prevederilor art. 17 cap.II din Legea nr.50 /1991 republicata, modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor ;

            In conformitate cu prevederile HCL nr. 267/30.09.2004 privind stabilirea modului de calcul al nivelului minim al redeventei datorate pentru concesionarea terenurilor proprietate a municipiului Suceava ;

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (2) lit.a , art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei publice locale  , cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă rapoartele de evaluare a terenurilor proprietate a municipiului Suceava , situate in Suceava :

(1)Str. Marasesti nr.12, bl.A2, in suprafata de 26,40 mp, in scopul extinderii cabinetului existent in apartamentul nr.3;

(2) Str.Privighetorii nr.10, bl.10, sc.A, in suprafata de 3,60 mp in scopul extinderii apartamentului nr.2 cu un balcon aliniat cu cele doua balcoane deja existente la parterul blocului;

(3) Str. Baladei nr.2, bl.25, sc.A in suprafata de 9,75 mp , in scopul extinderii apartamentului nr.1 cu un balcon aliniat cu cele doua balcoane deja existente la parterul blocului;

(4) Str. Aleea Nucului nr.1, bl.1, sc.A, in suprafata de 9,80 mp in scopul extinderii apartamentului nr. 3 cu un balcon;

(5) Str. Calea Unirii fn in suprafata de 40 mp pentru extinderea spatiului comercial existent;

            Art.2 Se aproba caietele de sarcini in vederea concesionarii parcelelor de teren precizate la art.1 .

            Art.3 Se aproba preturile concesiunii suprafetelor de teren mentionate mai sus la nivelul sumei de :

(1)2983 euro respectiv 12749 lei pentru parcela de teren in suprafat de 26,40 mp situata in Suceava str. Marasesti nr.12, bl.A2, cu recuperarea pretului concesiunii la data semnarii contractului de concesiune.

(2)165 euro respectiv 707 lei pentru parcelele de teren in suprafata de 5,10 mp situata in Suceava str. Privighetorii nr.10, bl.10, sc.A, ap.2 cu recuperarea pretului concesiunii la data semnarii contractului de concesiune.

(3) 329 euro respectiv 1408 lei pentru parcela de teren in suprafata de 9,75 mp situata in Suceava str. Baladei nr.2, bl.25, sc.A, ap.1 cu recuperarea pretului concesiunii la data semnarii contractului de concesiune.

(4) 1764 euro respectiv 7539 lei pentru parcela de teren in suprafat de 9,80 mp situata in Suceava str. Aleea Nucului nr.1, bl.1, sc.A, cu recuperarea pretului concesiunii la data semnarii contractului de concesiune.

(5) 2414 euro respectiv 10328 lei pentru parcela de teren in suprafat de 40 mp situata in Suceava str. Calea Unirii fn, cu recuperarea pretului concesiunii la data semnarii contractului de concesiune.

Art.4 Caietele de sarcini constituie anexe la prezenta hotarare.

            Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

        

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    contrasemneaza

   TCACIUC NELU VASILE                                          SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                    JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

Nr. 246 Din 28 octombrie 2010