Hotărârea nr. 245/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a patru parcele de teren situate în Suceava, în vederea amplasării a patru panouri publicitare

 

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a patru parcele de teren situate în Suceava, în vederea amplasării a patru panouri publicitare

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 33110 din 22.10.2010, raportul serviciului Patrimoniu inregistrat la nr. 33111 din 22.10.2010, cât si raportul comisiei economico – financiare, juridică, disciplinară şi al comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

            În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al.(5) lit.a, art. 45 al. (3), art. 47, art. 49 şi art. 123 al. (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată , cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică (solicitant SC Lidl România S.C.S.) a unor parcele de teren în suprafaţă de 1,5 mp fiecare, situate în Suceava după cum urmează:

-          o parcelă de teren situată în B-dul Ana Ipătescu fn identică cu p.c. 52.407/710;

-          o parcelă de teren situată în str. Universităţii fn identică cu p.c. 69.58/710;

-          două parcele de teren situate în B-dul George Enescu fn identice cu p.c. 55.177/710 resăpectiv p. c. 69.58/710.

Art.2. Parcelele de teren menţionate mai sus se închiriază pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire.

Art.3. Se aprobă preţul de pornire la licitaţie în vederea închirierii  parcelelor de teren menţionate mai sus la nivelul sumei de 350 lei/mp/lună pentru fiecare parcelă de teren.

Art.4. Se aprobă caietul de sarcini ce constituie anexă la prezenta hotărâre.

            Art.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

  

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                         contrasemneaza

TCACIUC NELU VASILE                                                    SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                          JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr. 245 Din 28 octombrie 2010