Hotărârea nr. 244/2010

HOTĂRARE,privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi spaţii comerciale

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

HOTĂRARE

privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată  a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi spaţii comerciale

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 33108 din 22.10.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 33109 din 22.10.2010, raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară şi  al comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

            În baza prevederilor art. 13 şi art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei publice locale  , cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică, a unei parcele de teren (solicitant Straton Eugenia) în suprafaţă de 8 mp (p.c. 36803) situate în Suceava str. Calea Unirii nr. 94, bl. 62, sc. A, în scopul extinderii şi modernizării frizeriei – coafor de la parterul blocului 62.

Art. 2. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică, a unei parcele de teren (solicitant Ivaşcu Ghiorghe) în suprafaţă de 12,60 mp (p.c. 36806) situate în Suceava str. Ştefan cel Mare  nr. 70, bl. 70, sc. A în scopul extinderii şi amenajării interioare a apartamentului nr. 1.

Art. 3. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică, a unei parcele de teren (solicitant Chasovschi Carmen Emilia) în suprafaţă de 5,40 mp (p.c. 36816) situate în Suceava str. Mărăşeşti nr. 31, bl. A9, sc. C, în scopul realizării accesului din exterior la apartamentul nr. 3.

Art. 4.  Parcelele de teren menţionate mai sus se concesionează pe o perioada de 49 de ani.

Art. 5. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică, a unei  parcele de teren (solicitant SC Girl 2004 SRL) în suprafaţă de 14 mp (p.c. 37027) situată în Suceava str. Ştefan cel Mare fn  pentru extinderea spaţiului comercial existent, pe perioada existenţei construcţiei.

            Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

        

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA                                                              contrasemneaza

  TCACIUC NELU VASILE                                                     SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                             JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr. 244 Din 28 octombrie 2010