Hotărârea nr. 243/2010

HOTĂRARE,privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situate în municipiul Suceava – str. 6 Noiembrie fn

 

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

HOTĂRARE

 

privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată  a municipiului Suceava situate în municipiul Suceava – str. 6 Noiembrie fn  

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 33119 din 22.10.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 33120 din 22.10.2010, cât şi raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară;

            În baza prevederilor art. 13 al cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. – (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică, a unei parcele de teren în suprafaţă de 24 mp (parcela cadastrală nr. 36740) situată în municipiul Suceava str. 6 Noiembrie fn în vederea amplasării unui garaj.

            (2) Durata concesiunii, preţul de pornire la licitaţie şi condiţiile de organizare a licitaţiei vor fi reglementate prin studiul de oportunitate ce va fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Suceava.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                                               contrasemneaza

            TCACIUC NELU VASILE                                        SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                          JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

Nr. 243 Din 28 octombrie 2010