Hotărârea nr. 242/2010

HOTĂRARE,privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situate în municipiul Suceava B-dul George Enescu fn

 

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                               

 

HOTĂRARE

privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată  a municipiului Suceava situate în municipiul Suceava B-dul George Enescu fn

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 33122 din 22.10.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 33123 din 22.10.2010, cât şi raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară;

            În baza prevederilor art. 13 al cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei publice locale  , cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică, a unei parcele de teren în suprafaţă de 24 mp (parcela cadastrală nr. 35751) situată în municipiul Suceava B-dul George Enescu fn, în vederea construirii unui garaj.

Art. 2. – (1) Se aprobă studiul de oportunitate în vederea concesionării parcelei de teren menţionate la art. 1.

(2) Se aprobă rapartul de evaluare a terenurilor proprietate a municipiului Suceava situate în B-dul George Enescu fn, în suprafaţă 24 mp  pentru construirea unui garaj.

(3) Se aprobă preţul de pornire la licitaţie în vederea concesionării suprafeţelor de teren menţionate la art. 1 la nivelul sumei de 1824 euro respectiv 7716 lei cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

       Art. 3. Raportul de evaluare şi caietul de sarcini constituie anexe la prezenta hotărare.

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  contrasemneaza

TCACIUC NELU VASILE                                           SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                 JR. CIUTAC IOAN

 

Nr. 242 Din 28 octombrie 2010