Hotărârea nr. 241/2010

HOTARARE,privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava str. Hjoria Cloşca şi Crişan fn, în vederea amplasării unui generator electric pentru rezervă energie electrică

 

 

 

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava str. Hjoria Cloşca şi Crişan fn, în vederea amplasării unui generator electric pentru rezervă energie electrică

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, inregistrata sub nr. 33245 din 25.10.2010, raportul serviciului Patrimoniu inregistrat la nr. 33246 din 25.10.2010, cât si raportul comisiei economico – financiare, juridica, disciplinara şi al comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

            În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al.(5) lit.a, art. 45 al. (3), art. 47, art. 49 şi art. 123 al. (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată , cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică ( solicitant SC RCS – RDS SRL) a unei parcele de teren în suprafaţă de 1,7  mp, situate în Suceava, str. Horia Cloşca şi Crişan fn – p.c. 52.341/211, în vederea amplasării unui generator electric pentru rezervă energie electrică

Art.2. Parcela de teren menţionată mai sus se închiriază pe o perioadă de un an cu posibilitate de prelungire.

Art.3. Se aprobă preţul de pornire la licitaţie în vederea închirierii  parcelei de teren menţionate mai sus la nivelul sumei de 9,7 lei/mp/lună.

Art.4. Se aprobă caietul de sarcini ce constituie anexă la prezenta hotărâre.

            Art. 5. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

  

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       contrasemneaza

       TCACIUC NELU VASILE                                              SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                                          JR. CIUTAC IOAN

 

Nr. 241 Din 28 octombrie 2010