Hotărârea nr. 240/2010

HOTĂRARE,privind închirierea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii şi modernizării chioşcului existent din str. Baladei fn

 

 

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

                                    

                                                HOTĂRARE

 

privind închirierea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată  a municipiului Suceava în vederea extinderii şi modernizării chioşcului existent din str. Baladei fn

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 33116 din 22.10.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 33117 din 22.10.2010, raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară şi  al comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei publice locale  , cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

                                    HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art. 1.  Se aprobă închirierea fără licitaţie publică, a unei parcele de teren (solicitant SC Cardovy SRL) în suprafaţă de 9 mp (p.c. 22.85/810) situată în Suceava str. Baladei fn, în scopul extinderii chioşcului cu caracter provizoriu existent.

Art. 2. Parcela de teren menţionată mai sus se închiriază pe perioada de valabilitate a contractului de închiriere.

            Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

 

         

  PRESEDINTE DE SEDINTA                                                     contrasemneaza

    TCACIUC NELU VASILE                                                SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                        JR. CIUTAC IOAN

 

Nr. 240 Din 28 octombrie 2010