Hotărârea nr. 239/2010

HOTARARE,privind vanzarea prin licitaţie publică a unui apartament necontractat din blocul de locuinţe nr. 21 din Ansamblul de locuinţe Obcini IB din municipiul Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

 

HOTARARE

privind vanzarea prin licitaţie publică a unui apartament necontractat din blocul de locuinţe nr.  21  din Ansamblul de locuinţe Obcini IB din municipiul Suceava  

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava inregistrata la nr. 33114 din 22.10.2010, raportul Direcţiei de Buget, Patrimoniu, Strategii de Dezvoltare şi Fiscalitate, inregistrat la nr. 33115 din 22.10.2010 cît şi raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

            In temeiul prevederilor art.36, al.2, lit.c, art. 45 al. 3, art. 47,  art.49,  art. 123  din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a unui apartament necontractat din blocul de locuinţe nr. 21 din Ansamblul de locuinţe Obcini IB din municipiul Suceava.

            Art.2. Se aprobă preţul de pornire la licitaţie pentru vânzarea apartamentului menţionat la art.1 conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

           Art.3. (1).  Se aprobă caietul de sarcini în forma prezentată în anexă.

                     (2). Se aprobă garanţia de participare la licitaţie la nivelul sumei de 500 lei.

                     (3). Se aprobă taxa de participare la licitaţie  la nivelul sumei de 500 lei.                                                               

                     (4). Se aprobă contravaloarea documentaţiei de licitaţie la nivelul sumei de 10 lei.

            Art. 4. Se aprobă componenţa comisiei de licitaţie după cum urmează :

-       Ion Lungu – Primar – preşedinte

-       Lucian Harsovschi - consilier local – membru

-       Daniel Ungureanu- consilier local – membru

-       Elisabeta Văideanu – director executiv – membru

-       Florin Cerlincă – director executiv – membru

-       Mihail Jitariuc – director executiv - membru

-       Paul Iftimie – şef serviciu - membru

-       Camelia Damian – şef serviciu – membru

-       Reprezentant Ministerul de finante - membru

 

Membri supleanţi :

1.    Corneliu Mihai Mindrila - consilier local – membru

2.    Ana Mihaela Vasiliu – consilier juridic – membru

Art. 5. Se aprobă componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor după cum urmează :

-       Viorel Seredenciuc – Viceprimar

-       Vasile Mocanu - consilier local

-        Daniela Nicoleta Vasiliu– consilier juridic

            Art. 6. Prevederile prezentei hotarari, vor fi duse la indeplinire de Primarul municipiului Suceava, prin Direcţia Patrimoniu şi comisia de licitaţie. 

 

 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA                                       contrasemneaza

  TCACIUC NELU VASILE                                  SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                   JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr. 239 Din 28 octombrie 2010