Hotărârea nr. 238/2010

HOTĂRARE,privind stingerea unor creanţe bugetare

 

 

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

 

 

HOTĂRARE

privind stingerea unor creanţe bugetare

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr.  33250 din 25.10.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 33251 din 25.10.2010, cât şi raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară;

            În baza Codului de Procedură Fiscală

            În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (2), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă înlocuirea tâmplăriei metalice cu tâmplărie PVC la spaţiul în suprafaţă de 51 mp proprietate a municipiului Suceava situat în Suceava str. Calea Obcinilor nr. 1,2,3, lucrări executate de către Partidul Social Democrat conform proiectului care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă stingerea creanţei bugetare prin compensarea pâna la nivelul sumei investite în lucrările de modernizare efectuate. 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                 contrasemneaza

  TCACIUC NELU VASILE                                     SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                              JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

 

Nr. 238 Din 28 octombrie 2010