Hotărârea nr. 237/2010

HOTĂRÂRE,pentru aprobarea intrarii in legalitate pana la data de 31.12.2010 a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului,domeniul privat

 

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

 HOTĂRÂRE

 

pentru aprobarea intrarii in legalitate pana la data de 31.12.2010 a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului

 domeniul privat  

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

 

Având în vederea Expunerea de motive a Primarului si a Viceprimarului municipiului Suceava, înregistrată cu nr 33202 din 22.10.2010, raportul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului nr 33203 din 22.10.2010 si raportul comisiei economico financiara, juridica, disciplinara;

În temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, ale art. 59, alin. (3) din Ordinul nr.839/2009 privind  Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, ale HGR nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism şi ale Planului Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul Local de Urbanism aferent,

În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2), lit c), alin.(5) lit. c) , art. 45 alin.(3), art. 47 si art. 49 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART.1 Se aprobă intrarea in legalitate a unui garaj construit pana in anul 2000 pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat si acordarea dreptului de folosinta a terenului ocupat de acesta, urmand ca pana la data de 31.12.2010 sa fie eliberata autorizatia de construire pe baza contractului de acordare a dreptului de folosinta incheiat prin Serviciul Patrimoniu al Primariei municipiului Suceava, dupa  cum urmeaza:

          - garajul cu suprafata construita de 18 mp, identic cu parcela cadastrala 36770

situat pe str. Zorilor, fn, proprietar constructie – Agheorghicesei Dan.

         

ART.2 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    contrasemneaza

TCACIUC NELU VASILE                                                  SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                                JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr. 237 Din 28 octombrie 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

NR                                   /

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE,

pentru aprobarea intrarii in legalitate pana la data de 31.12.2010 a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului

domeniul privat 

 

 

Solicitarea privind intrarea in legalitate a unui garaj cu caracter provizoriu – construit pe terenul proprietatea municipiului a fost analizata din perspectiva a doua aspecte:

1. - cel legislativ , respectiv articolul 56 ( 3 ) din Ordinul nr. 839/2009, privind Normele metodologice de aplicare a Legii 50 /1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in care se precizeaza ca , in situaţia în care construcţia realizată fără autorizaţie de construire întruneşte condiţiile urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent, autoritatea administraţiei publice locale competenta poate proceda la emiterea unei autorizaţii de construire în vederea intrării în legalitate, în coroborare cu luarea măsurilor legale care se impun, numai în baza concluziilor unui referat de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială de calitate "rezistenţă mecanică şi stabilitate" privind starea structurii de rezistenţă în stadiul fizic în care se află construcţia.

2. - cel social, respectiv acela ca, datorita fie lipsei de informare , fie lipsei de bani solicitantul nu s-a putut incadra in termenul impus de HCL nr. 179/2003, cu modificarile ulterioare.

            Fata de cele prezentate consideram, ca in cazul garajului existent, este justificata atat intrarea in legalitate cat si acordarea dreptului de folosinta a terenului ocupat de garaj, urmand ca pana la eliberarea autorizatiei de construire sa se incheie contractul de acordare a dreptului de folosinta – prin Serviciul Patrimoniu al Primariei municipiului Suceava.

În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2), lit c), alin.(5) lit. c) , art. 45 alin.(2), lit e), art. 47 si art. 49 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, se supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Suceava proiectul de hotarare in forma redactata si prezentata alaturat.

 

 

INITIATORI:

 

PRIMAR

Ion Lungu

 

 

 

VICEPRIMAR

Viorel Seredenciuc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

ARHITECT SEF                                            

DIRECTIA URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, PROTECTIA MEDIULUI

SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI

Nr…………………………………

 

                                                                                                                        A P R O B

                                                                                                                        PRIMAR,

                                                                                                            Ion Lungu

 

 

 

A V I Z AT

VICEPRIMAR

Viorel Seredenciuc

 

 

 

RAPORTUL

SERVICIULUI URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI

 

 

 

        Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului considera oportun si legal proiectul de hotarare privind aprobarea intrarii in legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava - domeniul privat .

        Legalitatea proiectului este sustinuta de prevederile legislaţiei în vigoare, şi anume: Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, Ordinul nr. 839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicata, Legea nr.350/2001 a urbanismului şi amenajării teritoriului, HGR nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, legislaţia de specialitate privind protecţia mediului de viaţă al populaţiei, alte acte normative în vigoare.

        Oportunitatea acestui proiect de hotarare consta in acordarea de drepturi egale si acelor cetateni ai municipiului Suceava care datorita fie lipsei de informare fie lipsei de bani, nu s-au putut incadra in termenul impus de HCL nr. 179/2003, cu modificarile ulterioare.

 

 

 

Arhitect sef,

Cerasela Prelipceanu

 

 

 

Sef serviciu urbanism,

Xenia Bodor