Hotărârea nr. 236/2010

HOTĂRÂRE,Privind acordarea de despăgubiri pentru pagubele produse de amplasarea conductei de canalizare, proprietarului terenului afectat de lucrările executate prin proiectul I.S.P.A.

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

 

  HOTĂRÂRE

 

Privind acordarea de despăgubiri pentru pagubele produse de amplasarea conductei de canalizare, proprietarului terenului afectat de lucrările executate prin proiectul I.S.P.A.

 

            Consiliul local al municipiului Suceava

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava şi a viceprimarului municipiului Suceava Viorel Seredenciuc înregistrată sub nr. 33309  din 25.10.2010, Raportul Serviciului cadastru , fond funciar şi registru agricol  nr. 33310 din 25.10. 2010 si raportul comisiei economico financiara, juridical , disciplinara;

            În temeiul prevederilor art. 26 din Legea nr. 241/2006, privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;

            În baza dispoziţiilor art. 36 al. 2 lit. d, alin.6 lit. a,  pct 14, art. 45 alin 2, art 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

 

             

Art. 1 Se aprobă acordarea de despăgubiri pentru pagubele produse de amplasarea conductei de canalizare, proprietarului terenului afectat de aceste lucrări executate prin proiectul I.S.P.A., în conformitate cu anexa ce face parte integrantă din hotărâre.

Art.  2. Se aprobă raportul de expertiză anexat la hotărâre.

           Art. 3 Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile hotărârii.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                     contrasemneaza

TCACIUC NELU VASILE                                                                  SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

 

 

Nr. 236 Din 28 octombrie 2010