Hotărârea nr. 235/2010

H O T Ă R Â R E,pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 18/2010 privind reglementarea modului de acordare a subvenţiei de la bugetul local al municipiului Suceava, transportatorului ,S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

                                              

H O T Ă R Â R E

 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 18/2010 privind reglementarea modului de acordare a subvenţiei de la bugetul local al municipiului Suceava, transportatorului

S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava

 

Consiliul Local al Municipiului Suceava

 

                     Având în vedere Expunerea de motive a Primarului şi a Viceprimarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr 33208/22.10.2010, raportul  Serviciului autorizare, corp control comercial, înregistrat sub nr.33209/22.10.2010, precum şi raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

                     În conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 97/1999 - republicată, privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare şi ale Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - republicată;

                     În temeiul prevederilor Legii serviciilor de transport public local, nr. 92/2007 şi a Normelor de aplicare a Legii 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 emis de ministrul internelor şi reformei administrative;

                     Având în vedere prevederile HCL nr. 18/2010 privind reglementarea modului de acordare a subvenţiei de la bugetul local al municipiului Suceava, transportatorului S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava;

                     În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) punctul 14, art. 45 alin. (2)  lit. a), art. 47 şi art. 49 din Legea administaţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. I. Contractul de acordare a subvenţiei pentru transportul public local de persoane în municipiul Suceava nr. 8664/01.03.2010, ce constituie anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 18/2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

            1. La articolul 4. aliniatul (1) punctul 4), după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:

            „d) un număr de până la 2.400 de persoane care se încadrează în categoriile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – republicată, pe baza evidenţelor transmise de către Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.”

            2. La articolul 4. aliniatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

            „(2) Persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) punctul 4) lit. a), b) şi c) beneficiază de abonamente speciale la tariful de 45 lei/lună pe toate liniile, iar pentru cele prevăzute la lit. d), care circulă în baza legitimaţiilor eliberate de Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, se va deconta tariful de 50 lei/persoană/lună începând de la data intrării în vigoare a contractului.”

           

            Art. II. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Suceava să semneze actul adiţional  de modificare şi completare a Contractului de acordare a subvenţiei nr. 8664/01.03.2010 în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

            

             Art. III. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 18/2010  rămân neschimbate.

 

 

 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA                                             contrasemneaza

                        TCACIUC NELU VASILE                                     SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                    JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

 

 

Nr. 235 Din 28 octombrie 2010