Hotărârea nr. 234/2010

H O T Ă R Â R E,privind aprobarea contribuţiei proprii a Municipiului Suceava la finanţarea Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

 

  H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contribuţiei proprii a  Municipiului Suceava la  finanţarea Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava"

 

            Având în vedere  Expunerea de motive a Primarului Ion Lungu şi a Viceprimarului      Lucian Harşovschi, înregistrată cu nr. 33233/22.10.2010 , raportul Serviciului Salubrizare, înregistrat cu nr.33234 / 22.10.2010 si raportul Comisiei de Servicii Publice ;

            În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitate publică nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărîri de Consiliul Local 338 / 16.12.2009 privind modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, la care Municipiul Suceava este membru asociat  , Acordului privind modul de implementare a Proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava" , precum şi art. 18, alin 2, lit.2) din statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava .

Prevederile Legii nr. 273 / 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările  ulterioare,   precum  şi  ale  Ghidului  Solicitantului  aferent  POS  Mediu,  Axa
Prioritară 2 - „ Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea
siturilor contaminate istoric";

În temeiul art. 36 alin.(6) lit. a) pct.14, al art. 45 alin. (2) lit a , art.47 si art.49 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă contribuţia proprie a municipiului Suceava la finanţarea proiectului  „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava", în valoare de 4.543.144 lei, care va fi eşalonată astfel:

Anul 2011 - 1. 885. 405 lei

Anul 2012- 1. 976.268 lei

Anul 2013-     681. 471 lei

Art.2.   Primarul   municipiului   Suceava  prin  aparatul   de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    contrasemneaza

TCACIUC NELU VASILE                                                 SECRETAR MUNICIPIU   

                                                                                                 JR. CIUTAC IOAN   

 

 

 

Nr.234 Din 28 octombrie 2010