Hotărârea nr. 232/2010

HOTĂRÂRE,privind rectificarea “Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii”,pentru anul 2010

                          

 

 

 

 

 
MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593       

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea  “Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii”

  pentru anul 2010

 

Consiliul local al municipiului Suceava;

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr.  33188        2222222/21.10.2010  , Raportul de specialitate al Compartimentului Buget din cadrul Direcţiei  Buget, Contabilitate şi Fiscalitate, înregistrat sub nr. 33189 din 21.10.2010 si raportul comisiei economico financiara, juridica, disciplinara ;

            În baza dispoziţiilor Legii 273/2006 privind Finanţele publice locale, a Legii bugetului de stat pentru anul 2010 nr.11/26.01.2010 şi a Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit. a, art.45, alin.2, lit.a, art.47 şi art.49, din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aproba bugetul rectificat al  instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii pentru anul 2010, cuprins în Anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre rezultat prin rectificarea în plus a:

- veniturilor cu suma de 2.032 lei, la capitolul 33.15 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi”, respectiv la subcapitolul 33.15.50 „Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi”; 

- cheltuielilor cu suma de 2.032 lei, la capitolul 65.02 „ Învăţământ”, respectiv la subcapitolului 65.15.03.02 „Învăţământ primar”, titlul 20 „Bunuri  şi servicii”.

Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii  pentru anul 2010 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite.

            (2) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin Direcţia  Buget, Contabilitate şi Fiscalitate şi celelalte servicii funcţionale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                            contrasemneaza

  TCACIUC NELU VASILE                                                                                    SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                                         JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

Nr.232 Din 28 octombrie 2010

 

                                                                       

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593                                                                                                                     Nr.              din 21.10.2010

                          

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind rectificarea  “Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii”

pentru anul 2010

 

 

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii pentru anul 2010, aprobat  prin  Hotărârea Consiliului Local nr.151 din 29.07.2010, în  sumă  de 10.578.662 lei la venituri şi

 aceeaşi sumă la  cheltuieli, se rectifică în  plus cu  suma  de 2.032 lei, conform Anexei 1.

 

                                 La venituri:

 

                                 Prin nota de fundamentare nr.3324 din 11.10.2010, Şcoala generală nr.11 « Miron Costin », solicită rectificarea în plus a bugetului  cu suma de 2.032 lei, la capitolul 33.15 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi”, respectiv la subcapitolul 33.15.50 „Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi”, sumă rezultată din închirierea a două chioşcuri din incinta şcolii.

 

                            La cheltuieli:

                                 Prin nota de fundamentare nr.3324 din 11.10.2010, Şcoala generală nr.11 « Miron Costin », solicită în cadrul capitolului 65.15 „Învăţământ”, respectiv a subcapitolului 65.15.03.02 „Învăţământ primar”, rectificarea în plus a bugetului  la titlul 20 „Bunuri  şi servicii” cu suma de 2.032 lei astfel:

 

                                 - cu suma de 1.700 lei alineatul 20.01.30 „Alte bunuri şi servicii pentru funcţionare”

                                 - cu suma de     332 lei alinatul 20.05.30 „Alte obiecte de inventar”

 

 

 

 

PRIMAR,

Ec. ION  LUNGU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593       

                   

DIRECŢIA   BUGET,  CONTABILITATE,  FISCALITATE

Compartimentul Buget

Nr.           din 21.10.2010                                                                                      

                                                                          PRIMAR,

                                                                          EC. ION  LUNGU   

          

                                                                                                       DIRECTOR  EXECUTIV,                               

                                                                                                  EC. ELISABETA VĂIDEANU

 

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE

privind rectificarea  “Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii”

pentru anul 2010

 

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii pentru anul 2010, aprobat  prin  Hotărârea Consiliului Local nr.151 din 29.07.2010, în  sumă  de 10.578.662 lei la venituri şi

 aceeaşi sumă la  cheltuieli, se rectifică în  plus cu  suma  de 2.032 lei, conform Anexei 1.

 

                                 La venituri:

 

                               Prin nota de fundamentare nr.3324 din 11.10.2010, Şcoala generală nr.11 « Miron Costin », solicită rectificarea în plus a bugetului  cu suma de 2.032 lei, la capitolul 33.15 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi”, respectiv la subcapitolul 33.15.50 „Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi”, sumă rezultată din închirierea a două chioşcuri din incinta şcolii.

 

                            La cheltuieli:

                                 Prin nota de fundamentare nr.3324 din 11.10.2010, Şcoala generală nr.11 « Miron Costin », solicită în cadrul capitolului 65.15 „Învăţământ”, respectiv a subcapitolului 65.15.03.02 „Învăţământ primar”, rectificarea în plus a bugetului  la titlul 20 „Bunuri  şi servicii” cu suma de 2.032 lei astfel:

 

                                 - cu suma de 1.700 lei alineatul 20.01.30 „Alte bunuri şi servicii pentru funcţionare”

- cu suma de     332 lei alinatul 20.05.30 „Alte obiecte de inventar”

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT   BUGET,

Ec. MIRELA  SOFIAN