Hotărârea nr. 231/2010

HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului local al municipiului Suceava,pentru anul 2010

 

    

 

 

 

 

 
MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593       

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea  Bugetului  local  al municipiului Suceava

pentru anul  2010

 

 

Consiliul local al municipiului Suceava;

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr.  33255  //25.10.2010  , Raportul de specialitate al Compartimentului Buget din cadrul Direcţiei  Buget, Contabilitate şi Fiscalitate, înregistrat sub nr. 33256 din 25.10.2010 si raportul comisiei economico financiara, juridica, disciplinara ;

            În baza dispoziţiilor Legii 273/2006 privind Finanţele publice locale, a Legii bugetului de stat pentru anul 2010 nr.11/26.01.2010 şi a Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit. a, art.45, alin.2, lit.a, art.47 şi art.49, din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aproba bugetul local rectificat al municipiului Suceava pentru anul 2010, cuprins în Anexa , care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pentru anul 2010 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite.

            (2) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin Direcţia  Buget, Contabilitate şi Fiscalitate şi celelalte servicii funcţionale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                               CONTRASEMNEAZA

TCACIUC NELU VASILE                                                                               SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                                 JR. CIUTAC IOAN 

 

 

 

 

 

NR.231 Din 28 octombrie 2010

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593                                                                                                             Nr.               din 25.10.2010

                          

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind rectificarea  bugetului  local  al municipiului Suceava

 pentru anul  2010

 

 

 

Bugetul local pentru anul 2010, aprobat  prin  Hotărârea Consiliului Local nr.203 din 30 septembrie 2010, în  sumă  de 385.260.955 lei la venituri şi aceeaşi sumă la  cheltuieli, se rectifică în  plus  cu  suma  de 598.300 lei, conform Anexei 1.

 

                                 La venituri:

 

                                               Prin HG.1033/2010 privind unele măsuri în domeniul finanţării din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pe anul 2010 a unor cheltuieli de capital pentru unităţi şi instituţii de învăţământ, s-a repartizat municipiului Suceava suma de 550.000 lei. Propunem rectificarea în plus a capitolului 42.02 « Subvenţii de la bugetul de stat », respectiv a subcapitolului 42.02.14 « Finanţarea cheltuielilor de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar » cu suma de 550.000 lei.

                                    Prin HG nr.977/2010 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural pe anul 2010 s-a aprobat pentru Municipiul Suceava suma de 46.000 lei, sumă prevăzută a fi utilizată pentru extinderea reţelei de apa şi canalizare în sistem centralizat în cartierul Iţcani, străzile Grigore Al. Ghica şi Biruinţei. Ca urmare propunem rectificarea în plus cu suma de 46.000 lei a capitolului 11.02 « Sume defalcate din TVA », respectiv a subcapitolului 11.02.07 - « Sume defalcate din TVA pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul rural ».

                                     Prin nota de fundamentare nr.2732/19.10.2010 Colegiul Naţional “Petru Rareş” ne comunică primirea sumei de 2.300 lei reprezentând sponsorizare pentru Balul Bobocilor 2010, obţinută astfel: 300 lei de la SC. « Robforest SRL » Suceava şi 2.000 lei de la SC « Ambro SA » Suceava. Propunem majorarea capitolului 37.02 « Transferuri voluntare altele decât subvenţiile », respectiv a subcapitolului 37.02.01 « Donaţii şi sponsorizări » cu suma de 2.300 lei.

 

                                 La cheltuieli:

 

                                               Prin HG.1033/2010 privind unele măsuri în domeniul finanţării din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pe anul 2010 a unor cheltuieli de capital pentru unităţi şi instituţii de învăţământ, s-a repartizat municipiului Suceava suma de 550.000 lei astfel:

 

 

                                                         Propunem rectificarea în plus în cadrul capitolului 65.02 « Învăţământ », respectiv a subcapitolului 65.02.04.02 « Învăţământ secundar superior » a alineatului 71.01.01                      « Construcţii » cu suma de 550.000 lei.

 

                                               Conform  HG nr.977/2010 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural pe anul 2010, s-a aprobat pentru Municipiul Suceava suma de 46.000 lei, sumă prevăzută a fi utilizată pentru extinderea reţelei de apa şi canalizare în sistem centralizat în cartierul Iţcani, străzile Grigore Al. Ghica şi Biruinţei. Ca urmare propunem rectificarea în plus cu suma 46.000 lei, în cadrul capitolului 74.02 « Protecţia mediului », respectiv a subcapitolului 74.02.06 « Canalizarea şi tratarea apelor reziduale » a alineatului 71.01.01 « Construcţii ».

                                                 Prin nota de fundamentare nr.2732/19.10.2010, Colegiul Naţional “Petru Rareş” ne comunică primirea sumei de 2.300 lei reprezentând sponsorizare pentru Balul Bobocilor 2010. Propunem majorarea în cadrul capitolului 65.02 « Învăţământ » , respectiv a subcapitolului 65.02.04.02 « Învăţământ secundar superior » a titlului 20 « Bunuri şi servicii », respectiv a alineatului 20.01.30 « Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare » cu suma de 2.300 lei.

 

                                                         Prin nota de fundamentare nr.2020 din 04.10.2010, Şcoala generală nr.5 « Jean Bart » solicită majorarea bugetului în cadrul titlului 20 « Bunuri şi servicii », a articolului 20.02         « Reparaţii curente », cu suma de 60.000 lei pentru efectuarea reparaţiilor la împrejmuirea terenului aferent şcolii.

                                                         Prin nota de fundamentare nr.4281 din 05.10.2010, Colegiul Naţional de Informatică « Spiru Haret » solicită majorarea cu suma de 110.000 lei a bugetului în cadrul titlului 20           « Bunuri şi servicii », a articolului 20.02 « Reparaţii curente »  pentru reparaţii la grupurile sanitare din incinta şcolii şi din internat, modernizarea vestiarelor destinate orelor de educaţie fizică, înlocuirea tâmplăriei la cantină şi izolarea termică a acesteia, precum şi  amenajarea unei săli pentru cadrele didactice.

                                                         Prin nota de fundamentare nr.6699 din 18.10.2010, Colegiul de Artă       « Ciprian Porumbescu » solicită majorarea cu suma de 20.000 lei a bugetului în cadrul titlului 20       «Bunuri şi servicii», a articolului 20.02 « Reparaţii curente »,  pentru efectuarea de reparaţii urgente la învelitoarea de tablă a acoperişului de la Corpul B al colegiului şi înlocuirea a patru ferestre.

                                                         Prin nota de fundamentare nr.175 din 19.10.2010, Serviciul « Protecţie civilă, situaţii de urgenţă, sănătate şi securitate în muncă » solicită suplimentarea cu suma de 161.100 lei a bugetului la titlul 20 «Bunuri şi servicii», astfel:

-                           cu suma de 85.710 lei articolul 20.30.30 « Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii », pentru lucrările efectuate de SC « Florconstruct » SRL Suceava de înlăturare a efectelor inundaţiilor de la sfârşitul lunii iunie 2010 şi

-                           cu suma de 75.390 lei articolul 20.01.07 « Transport » pentru transportul materialelor  de construcţii repartizate de guvern familiilor sinistrate din municipiul Suceava.

                                                         Pentru a putea rezolva solicitările centrelor bugetare din învăţământul preuniversitar de stat, menţionate mai sus, capitolul 65.02 « Învăţământ » şi a Serviciului « Protecţie civilă, situaţii de urgenţă, sănătate şi securitate în muncă », capitolul 61.02 « Ordine publică şi siguranţă naţională»,  propunem rectificarea în minus a capitolului 54.02 «Alte servicii publice generale», subcapitolul 54.02.05 «Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale», cu suma de 351.100 lei.

 

                                                         Prin nota de fundamentare nr.5260 din 20.10.2010 Şcoala generală nr.3 ne comunică punerea la dispoziţia ordonatorului principal de credite a sumei de 100.000 lei, sumă care a rezultat ca economie din analiza cheltuielilor ce se vor efectua până la sfârşitul anului la titlul 20 « Bunuri şi servicii », respectiv la alineatul 20.01.03 « Încălzit, iluminat şi forţă motrică », ţinându-se cont de reeşalonarea majorărilor de întârziere şi a cheltuielilor de judecată, conform sentinţelor definitive şi irevocabile.

                                                         Prin nota de fundamentare nr.5013 din 20.10.2010, Colegiul Naţional     « Ştefan cel Mare » solicită majorarea cu suma de 100.000 lei a bugetului la titlul 20 « Bunuri şi servicii ».

                                                    

                                             Având în vedere necesitatea finalizării  unor obiective de investiţii în municipiul Suceava, Direcţia generală tehnică şi de investiţii propune prin nota de fundamentare nr.32831/20.10.2010 modificarea programului de investiţii pentru anul 2010, după cum urmează:

1- subcapitolele referitoare la lucrări noi „Bse rectifică în minus cu 100.000 lei, astfel:

                  - subcapitolul 70.02.05.01 B Alimentare cu apă , se rectifică în plus cu 34.000 lei ;

                  - subcapitolul 70.02.50 B Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării

         comunale  se rectifică în minus cu 182.000 lei ; 

      - subcapitolul 74.02.06 B Canalizare şi ratarea apelor  reziduale  se rectifică în plus cu

                    48.000 lei .                            

2- subcapitolele referitoare la lucrări în continuare „Ase rectifică în plus cu 100.000 lei, astfel:

                  - subcapitolul 70.02.06 A Iluminat public şi electrificări rurale , se rectifică în minus cu   

                     150.000 lei ;

                  - subcapitolul 70.02.50 A Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării

         comunale  se rectifică în minus cu 100.000 lei ; 

                              - subcapitolul 84.02.03.03 A Străzi , se rectifică în plus cu 350.000 lei.

 

                                Programul de investiţii pentru anul 2010 pe capitole, subcapitole şi paragrafe se

modifică astfel:

1) Capitolul 51.02  „Autorităţi publice” respectiv subcapitolul 51.02.01.03  „Autorităţi executive” 

se rectifică în plus cu 320.000 lei,

2) Capitolul 65.02  „Învăţământ” respectiv subcapitolul 65.02.04.02  „Învăţământ secundar superior” 

se rectifică în plus cu 15.000 lei,

3) Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publică  se rectifică în minus cu 733.000 lei

 astfel :

                  - subcapitolul 70.02.05 Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice ,

                     paragraful 70.02.05.01 Alimentare cu apă , se rectifică în plus cu 34.000 lei ;

                  - subcapitolul 70.02.06 Iluminat public şi electrificări rurale, se rectifică în minus cu   

                     150.000 lei ;

       - subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării

         comunale  se rectifică în minus cu 617.000 lei ;                                  

4) Capitolul 74.02 Protecţia mediului, subcapitolul 74.02.06 Canalizare şi ratarea apelor

     reziduale  se rectifică în plus cu 48.000 lei ;

            5) Capitolul 84.02 Transporturi , subcapitolul 84.02.03 Transport rutier”, paragraful 84.02.03.03 

   Străzi , se rectifică în plus cu 350.000 lei.

 

                                                 În urma adresei nr.27763 din 18.10.2010 prin care Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava ne solicită alocarea unei sume pentru amenajarea spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea Centrul Antidiabetic Suceava, propunem repartizarea sumei de 300.000 lei din veniturile obţinute din vânzarea cabinetelor medicale, pentru amenajarea spaţiului mai sus menţionat.

 

                                          În urma selecţiilor publice de proiecte în conformitate cu prevederile Legii

      nr.350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi  

      nonprofit de interes general, a rămas nealocată suma de 140.000 lei corespunzătoare domeniului

      Cultură:

Domeniul

Subdomeniul

Suma

Cultură

-susţinere spectacole minifilarmonică

10.000

 

-editări/achiziţii de cărţi şi publicaţii

10.000

 

-vernisaje de pictură

10.000

 

-festival medieval

100.000

 

-alte cheltuieli

10.000

 

TOTAL              Cultură

140.000

 

                                                În urma solicitărilor primite propunem alocarera sumei de 100.000 lei de la domeniul Cultură, subdomeniul Festival medieval la domeniul Social  în vederea combaterii excluderii sociale a persoanelor fără adăpost, prin creearea de centre sociale de urgenţă.

 

 

 

PRIMAR,

Ec. ION  LUNGU

 

 

 

 
MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593       

                   

DIRECŢIA   BUGET,  CONTABILITATE,  FISCALITATE

Compartimentul Buget

Nr.               din 25.10.2010

            

             

                                                               

                                                                          PRIMAR,

                                                                          EC. ION  LUNGU 

       

 

                                                                                                       DIRECTOR  EXECUTIV,                               

                                                                                                  EC. ELISABETA VĂIDEANU

 

 

 

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE

privind rectificarea  bugetului  local  al municipiului Suceava

 pentru anul  2010

 

Bugetul local pentru anul 2010, aprobat  prin  Hotărârea Consiliului Local nr.203 din 30 septembrie 2010, în  sumă  de 385.260.955 lei la venituri şi aceeaşi sumă la  cheltuieli, se rectifică în  plus  cu  suma  de 598.300 lei, conform Anexei 1.

 

                                 La venituri:

                   

                                               Prin HG.1033/2010 privind unele măsuri în domeniul finanţării din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pe anul 2010 a unor cheltuieli de capital pentru unităţi şi instituţii de învăţământ, s-a repartizat municipiului Suceava suma de 550.000 lei. Propunem rectificarea în plus a capitolului 42.02 « Subvenţii de la bugetul de stat », respectiv a subcapitolului 42.02.14 « Finanţarea cheltuielilor de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar » cu suma de 550.000 lei.

                                     Prin HG nr.977/2010 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural pe anul 2010 s-a aprobat pentru Municipiul Suceava suma de 46.000 lei, sumă prevăzută a fi utilizată pentru extinderea reţelei de apa şi canalizare în sistem centralizat în cartierul Iţcani, străzile Grigore Al. Ghica şi Biruinţei. Ca urmare propunem rectificarea în plus cu suma de 46.000 lei a capitolului 11.02 « Sume defalcate din TVA », respectiv a subcapitolului 11.02.07 - « Sume defalcate din TVA pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul rural ».

                                     Prin nota de fundamentare nr.2732/19.10.2010 Colegiul Naţional “Petru Rareş” ne comunică primirea sumei de 2.300 lei reprezentând sponsorizare pentru Balul Bobocilor 2010, obţinută astfel: 300 lei de la SC. « Robforest SRL » Suceava şi 2.000 lei de la SC « Ambro SA » Suceava. Propunem majorarea capitolului 37.02 « Transferuri voluntare altele decât subvenţiile », respectiv a subcapitolului 37.02.01 « Donaţii şi sponsorizări » cu suma de 2.300 lei.

 

 

 

 

 

                                 La cheltuieli:

 

                                                 Prin HG.1033/2010 privind unele măsuri în domeniul finanţării din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pe anul 2010 a unor cheltuieli de capital pentru unităţi şi instituţii de învăţământ, s-a repartizat municipiului Suceava suma de 550.000 lei astfel:

 

 

                                                      Propunem rectificarea în plus în cadrul capitolului 65.02 « Învăţământ », respectiv a subcapitolului 65.02.04.02 « Învăţământ secundar superior » a alineatului 71.01.01                      « Construcţii » cu suma de 550.000 lei.

 

                                           Conform a HG nr.977/2010 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural pe anul 2010, s-a aprobat pentru Municipiul Suceava suma de 46.000 lei, sumă prevăzută a fi utilizată pentru extinderea reţelei de apa şi canalizare în sistem centralizat în cartierul Iţcani, străzile Grigore Al. Ghica şi Biruinţei. Ca urmare propunem rectificarea în plus cu suma 46.000 lei, în cadrul capitolului 74.02 « Protecţia mediului », respectiv a subcapitolului 74.02.06 « Canalizarea şi tratarea apelor reziduale » a alineatului 71.01.01 « Construcţii ».

                                                 Prin nota de fundamentare nr.2732/19.10.2010, Colegiul Naţional “Petru Rareş” ne comunică primirea sumei de 2.300 lei reprezentând sponsorizare pentru Balul Bobocilor 2010. Propunem majorarea în cadrul capitolului 65.02 « Învăţământ » , respectiv a subcapitolului 65.02.04.02 « Învăţământ secundar superior » a titlului 20 « Bunuri şi servicii », respectiv a alineatului 20.01.30 « Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare » cu suma de 2.300 lei.

 

                                                      Prin nota de fundamentare nr.2020 din 04.10.2010, Şcoala generală nr.5    « Jean Bart » solicită majorarea bugetului în cadrul titlului 20 « Bunuri şi servicii », a articolului 20.02            « Reparaţii curente », cu suma de 60.000 lei pentru efectuarea reparaţiilor la împrejmuirea terenului aferent şcolii.

                                                      Prin nota de fundamentare nr.4281 din 05.10.2010, Colegiul Naţional de Informatică « Spiru Haret » solicită majorarea cu suma de 110.000 lei a bugetului în cadrul titlului 20           « Bunuri şi servicii », a articolului 20.02 « Reparaţii curente »  pentru reparaţii la grupurile sanitare din incinta şcolii şi din internat, modernizarea vestiarelor destinate orelor de educaţie fizică, înlocuirea tâmplăriei la cantină şi izolarea termică a acesteia, precum şi  amenajarea unei săli pentru cadrele didactice.

                                                      Prin nota de fundamentare nr.6699 din 18.10.2010, Colegiul de Artă          « Ciprian Porumbescu » solicită majorarea cu suma de 20.000 lei a bugetului în cadrul titlului 20       «Bunuri şi servicii», a articolului 20.02 « Reparaţii curente »,  pentru efectuarea de reparaţii urgente la învelitoarea de tablă a acoperişului de la Corpul B al colegiului şi înlocuirea a patru ferestre.

                                                      Prin nota de fundamentare nr.175 din 19.10.2010, Serviciul « Protecţie civilă, situaţii de urgenţă, sănătate şi securitate în muncă » solicită suplimentarea cu suma de 161.100 lei a bugetului la titlul 20 «Bunuri şi servicii», astfel:

-                           cu suma de 85.710 lei articolul 20.30.30 « Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii », pentru lucrările efectuate de SC « Florconstruct » SRL Suceava de înlăturare a efectelor inundaţiilor de la sfârşitul lunii iunie 2010 şi

-                           cu suma de 75.390 lei articolul 20.01.07 « Transport » pentru transportul materialelor  de construcţii repartizate de guvern familiilor sinistrate din municipiul Suceava.

                                                      Pentru a putea rezolva solicitările centrelor bugetare din învăţământul preuniversitar de stat, menţionate mai sus, capitolul 65.02 « Învăţământ » şi a Serviciului « Protecţie civilă, situaţii de urgenţă, sănătate şi securitate în muncă », capitolul 61.02 « Ordine publică şi siguranţă naţională»,  propunem rectificarea în minus a capitolului 54.02 «Alte servicii publice generale», subcapitolul 54.02.05 «Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale», cu suma de 351.100 lei.

 

                                                      Prin nota de fundamentare nr.5260 din 20.10.2010 Şcoala generală nr.3 ne comunică punerea la dispoziţia ordonatorului principal de credite a sumei de 100.000 lei, sumă care a rezultat ca economie din analiza cheltuielilor ce se vor efectua până la sfârşitul anului la titlul 20 « Bunuri şi servicii », respectiv la articolul 20.01.03 « Încălzit, iluminat şi forţă motrică », ţinându-se cont de reeşalonarea majorărilor de întârziere şi a cheltuielilor de judecată conform sentinţelor definitive şi irevocabile.

                                                      Prin nota de fundamentare nr.5013 din 20.10.2010, Colegiul Naţional        « Ştefan cel Mare » solicită majorarea cu suma de 100.000 lei a bugetului la titlul 20 « Bunuri şi servicii », astfel:

 

                                           Având în vedere necesitatea finalizării  unor obiective de investiţii în municipiul Suceava, Direcţia generală tehnică şi de investiţii propune prin nota de fundamentare nr.32831/20.10.2010 modificarea programului de investiţii pentru anul 2010, după cum urmează:

1). Capitolul 70.02.05.B. paragraf 01  “Lucrări noi” – se suplimentează poziţia 2  “Racord alimentare cu apă  a ansamblului de locuinţe DN29 la reţeaua de apă a municipiului Suceava” cu suma de 34.000 lei, suma este necesară în vederea finalizării  lucrării.

2). Capitolul 74.02.06.B.  “Lucrări noi” – se suplimentaeză poziţia  1  “Canalizare pluvială şi menajeră cartier DN29 et. a II a” cu suma de 48.000 lei, suma este necesară în vederea finalizării  lucrării.

3). Capitolul 84.02.03.03.A.  “Lucrări în continuare” – se suplimentează poziţia 1 “Modernizare, drenaje şi consolidare str. Cernăuţilor” cu suma de 350.000 lei.

4). Capitolul 70.02.06.A.  “Lucrări în continuare” – se diminuează poziţia  2  “Reţele alimentare cu energie electrică blocuri ANL+chiriaşi evacuaţi” cu suma de 150.000 lei, sumă disponibilă după terminarea lucrărilor.

5). Capitolul 70.02.50.B.  “Lucrări noi” – se diminuează poziţia  9  “Amenajare sediu primărie Iţcani – Cinematograf Arta” cu suma de 282.000 lei.

6). Capitolul 70.02.50.C.  “Studii de fezabilitate” – se introduce poziţia 60  “Studii de consultanţă în domeniul imobiliar” cu suma de 30.000 lei.

7). Capitolul 70.02.50.C.  “Studii de fezabilitate” – se suplimentează poziţia 53  “Refacere estacadă, peste râul Suceava, pentru susţinerea conductelor de termoficare şi alimentare cu apă potabilă în municipiul Suceava – expertiză proiectare şi execuţie” cu suma de 200.000 lei.

8). Capitolul 65.02.03.03.C.  “Învăţământ centre bugetare” – se introduce poziţia 1  “Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu – expertiză tehnică a corpului A” cu suma de 15.000 lei.

9). Capitolul 70.02.50.C.  “Studii de fezabilitate” – se suplimentează poziţia 51  “Drumuri şi parcări cartier de locuinţe pentru tineri zona Tătăraşi, municipiul Suceava” cu suma de 10.000 lei.

10). Capitolul 70.02.50.C.  “Studii de fezabilitate” –  poziţia 56  “Expertiză, proiectare şi execuţie în regim de urgenţă pod Burdujeni” se modifică cu denumirea  “Expertiză, proiectare şi execuţie lucrări de consolidare şi refacere în regim de urgenţă  pod rutier Burdujeni”

11). Capitolul 70.02.50.C.  “Studii de fezabilitate” – se diminuează poziţia 14  “Documentaţie necesară înscrierii în Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile terenuri aflate în Domeniul public sau privat al mun. Suceava (blocuri ANL, spaţii verzi, planuri parcelare, locuri de joacă, păşuni – 260ha divizarea unui nr.de 142 parcele conf.HCL 315/2009” cu suma de 575.000 lei.

12). Capitolul 70.02.50.B.  “Lucrări noi” – se suplimentează poziţia  2  “Reabilitare termică clădiri de locuit multietajate ” cu suma de 100.000 lei.

13). Capitolul 70.02.50.A.  “Lucrări în continuare” – se diminuează poziţia  1  “Blocul 20 Ansamblul de locuinţe Obcini IB ” cu suma de 100.000 lei, disponibilă după terminarea lucrărilor.

14). Capitolul 51.02.01.03.C.  “Autorităţi executive” – se introduce poziţia 7  “Teren în suprafaţă de 810 mp situat în str.Traian Vuia fn” cu suma de 320.000 lei.

 

                              În urma modificărilor de mai sus, programul de investiţii pentru anul 2010  pe capitole, subcapitole şi paragrafe se prezintă astfel:  

1) Capitolul 51.02  „Autorităţi publice” respectiv subcapitolul 51.02.01.03  „Autorităţi executive”  se

rectifică în plus cu 320.000 lei,

2) Capitolul 65.02  „Învăţământ” respectiv subcapitolul 65.02.04.02  „Învăţământ secundar superior” 

se rectifică în plus cu 15.000 lei,

3) Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publică  se rectifică în minus cu 733.000 lei

 astfel :

                  - subcapitolul 70.02.05 Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice ,

                     paragraful 70.02.05.01 Alimentare cu apă , se rectifică în plus cu 34.000 lei ;

                  - subcapitolul 70.02.06 Iluminat public şi electrificări rurale, se rectifică în minus cu   

                     150.000 lei ;

       - subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării

         comunale  se rectifică în minus cu 617.000 lei ;                                  

4) Capitolul 74.02 Protecţia mediului, subcapitolul 74.02.06 Canalizare şi ratarea apelor

     reziduale  se rectifică în plus cu 48.000 lei ;

            5) Capitolul 84.02 Transporturi , subcapitolul 84.02.03 Transport rutier”, paragraful 84.02.03.03 

   Străzi , se rectifică în plus cu 350.000 lei.

 

                                               În urma adresei nr.27763 din 18.10.2010 prin care Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava ne solicită alocarea unei sume pentru amenajarea spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea Centrul Antidiabetic Suceava, propunem repartizarea sumei de 300.000 lei din veniturile obţinute din vânzarea cabinetelor medicale, pentru amenajarea spaţiului mai sus menţionat.

 

                                          În urma selecţiilor publice de proiecte în conformitate cu prevederile Legii

      nr.350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi  

      nonprofit de interes general, a rămas nealocată suma de 140.000 lei corespunzătoare domeniului

      Cultură:

 

Domeniul

Subdomeniul

Suma

Cultură

-susţinere spectacole minifilarmonică

10.000

 

-editări/achiziţii de cărţi şi publicaţii

10.000

 

-vernisaje de pictură

10.000

 

-festival medieval

100.000

 

-alte cheltuieli

10.000

 

TOTAL              Cultură

140.000

 

                                                În urma solicitărilor primite propunem alocarera sumei de 100.000 lei de la domeniul Cultură, subdomeniul Festival medieval la domeniul Social  în vederea combaterii excluderii sociale a persoanelor fără adăpost, prin creearea de centre sociale de urgenţă.

 

 

 

COMPARTIMENT   BUGET,

Ec. MIRELA  SOFIAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

MUNICIPIUL  SUCEAVA

 

 

COMPARTIMENTUL BUGET

 

 

 

 

 

Centre bugetare

Reprezentantul primarului în                                       consiliile de administraţie

 

 

 

 

Grăd.p.p.nr.1 Guliver”

 

 

Grăd.p.p.nr.2 Aşchiuţă”

 

 

Grăd.p.n. nr.2

 

 

Grăd.p.n. nr.4  Piticot

 

 

Grăd.p.n.  Obcini

 

 

Grăd.p.n. nr.16 1,2,3

 

 

Grăd.p.p.nr.9 ,, Prichindel

 

 

Grăd.p.n.nr.12  Ţăndărică

 

 

 

 

 

Şc.cl.I-VIII nr.1

 

 

Şc.cl.I-VIII nr.3

 

 

Şc.cl.I-VIII nr.4

 

 

Şc.cl.I-VIII nr.5  J.Bart

 

 

Şc.cl.I-VIII nr.6

 

 

Şc.cl.I-VIII nr.7  G.G.Voievod

 

 

Şc.cl.I-VIII nr.8

 

 

Şc.cl.I-VIII nr.9  Ion Creangă

 

 

Şc.cl.I-VIII nr.10

 

 

Şc.cl.I-VIII nr.11  Miron Costin

 

 

 

 

 

Col.Tehnic  Al. I. Cuza

 

 

Col.Tehnic  Petru Muşat

 

 

Col.Tehnic  de Industr. Alim.

 

 

Col.Tehnic  Samuil Isopescu

 

 

Col.Econ. D.Cantemir

 

 

Col. de Inform. Spiru Haret

 

 

Col.de arta  C.Porumbescu

 

 

Lic.progr.sportiv

 

 

Col.Nat. Petru Rareş

 

 

Col.Nat. Ştefan cel Mare

 

 

Col.Nat. Mihai Eminescu

 

 

Seminar Teologic