Hotărârea nr. 230/2010

HOTARARE,Privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 15,056 ha din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava

                            ROMANIA                                                             

                    JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA                                                            

 

 

 

HOTARARE

 Privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 15,056 ha din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava inregistrata la nr. 32387 din 18.10.2010, raportul Serviciului Patrimoniu inregistrat la nr. 32388 din 18.10.2010 şi avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

            În conformitate cu prevederile al. 1 al art. 9 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ;

            În temeiul prevederilor art.36, al.2, lit.c, ale art.45 alin. (3), ale art. 47 şi art. 49 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se acceptă transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 15,056 ha din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, în vederea amenajării unui complex sportiv, a unui drum de acces şi a unui cimitir, conform datelor de identificare din anexa la prezentul proiect de hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                CONTRASEMNEAZA

TCACIUC NELU VASILE                                                  SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                      JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

Nr. 230 Din 18 octombrie 2010