Hotărârea nr. 23/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către E-ON Moldova Sucursala Suceava a terenului în suprafaţă de 1 mp situat în Suceava, ,str. Biruinţei f.n.

                            ROMANIA                                                             

                    JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către E-ON Moldova Sucursala Suceava a   terenului în suprafaţă de 1 mp situat în Suceava,

str. Biruinţei f.n.

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava inregistrata la nr. 7397 din 18.02.2010 si raportul Serviciului Patrimoniu inregistrat la nr.7398 din 18.02.2010 precum si raportul comisiei  economico-financiară, juridică, disciplinară

            În baza prevederilor art.16 din Legii nr. 13/2007 a energiei electrice;

            În temeiul prevederilor art.36 al.2, lit.c şi art.45, al.3 şi art 124 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită către E-ON Moldova Sucursala Suceava, pe durata  existenţei construcţiei, a terenului în suprafaţă de 1 mp situat în Suceava, str. Biruinţei fn, identic cu parcela cadastrală provizorie nr. 4.162/1, pentru amplasarea unui stâlp electric în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe strada Biruinţei nr.13 (conform Certificatului de Urbanism nr. 47/26.01.2010).

Art.2. Prevederile prezentei hotarari, vor fi duse la indeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                   contrasemneaza

VIOREL SEREDENCIUC                                                              SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                 JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

 

Nr. 23 din 25 februarie 2010