Hotărârea nr. 229/2010

HOTĂRÂRE privind transformarea unor posturi-funcţii publice în statul de funcţii al Poliţiei Comunitare a municipiului Suceava

                      R O M Â N I A

                 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                                          

                       S U C E A V A           

                                               

HOTĂRÂRE

privind  transformarea unor posturi-funcţii publice în statul de funcţii

al Poliţiei Comunitare a municipiului Suceava

 

 

 

            Consiliul Local al municipiului Suceava ;

            Având în vedere:

-       Expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului Suceava înregistrată sub nr.29.515/22.09.2010

-       Raportul cu nr.29.516 /22.09.2010 al Serviciului  resurse umane

-       Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară

În baza art. 64 - 65 din Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici,

cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu dispoziţiile Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

            În temeiul prevederilor art. 36  alin. (2) lit. a) şi alin.(3) lit.b), art.45 alin.(1) şi art.47 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                                           

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Pentru promovarea în grad profesional a agenţilor comunitari - funcţionari publici de

execuţie - care au susţinut în luna iulie 2010 examen de promovare, potrivit procedurilor specifice, la care au fost declaraţi “Admis, se aprobă, în condiţiile legii, transformarea posturilor - funcţii publice ocupate de aceştia în statul de funcţii al Poliţiei Comunitare a municipiului Suceava prin transformarea gradului profesional deţinut în gradul profesional imediat superior.

Art.2. – Potrivit art.1 se aprobă, în formă actualizată, statul de funcţii pentru Poliţia Comunitară a municipiului Suceava, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Primarul municipiului Suceava prin aparatul său de specialitate şi  Poliţia Comunitară a municipiului Suceava,va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

TCACIUC NELU VASILE                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                   jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

 

Nr. 229 din 30 septembrie 2010