Hotărârea nr. 228/2010

H O T Ă R Â R E privind actualizarea, în condiţiile legii, a organigramei Direcţiei de Asistenţă Socială şi a statelor de funcţii pentru ,aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava ,şi unele servicii publice de subordonare locală

                      R O M Â N I A

                 JUDEŢUL SUCEAVA                                                                  

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                                          

                       S U C E A V A                

    

H O T Ă R Â R E

privind  actualizarea, în condiţiile legii, a organigramei Direcţiei de Asistenţă Socială

şi  a statelor de funcţii pentru

aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava

şi unele servicii publice de subordonare locală   

 

 

Consiliul Local al municipiului Suceava ;

            Având în vedere:

-                            Expunerea de motive prezentată de Primarul  municipiului Suceava înregistrată sub nr.29.517 /22.09.2010

-                            Raportul cu nr.29.518 /22.09.2010 al Serviciului  resurse umane

-                            Raportul Comisiei economico-financiară, juridică,disciplinară

În  conformitate cu prevederile din art.32 şi Anexa nr.I art.8 alin.(8) din Legea-cadru

nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

            În temeiul prevederilor art. 36  alin.(2) lit. a) şi alin.(3) lit.b), art.45 alin.(1) şi art.47 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                                 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art.1. În vederea trecerii pe o funcţie corespunzătoare studiilor absolvite a unor angajaţi contractuali se aprobă transformarea, în condiţiile legii, a unor posturi după cum urmează:

a) un post de magaziner treapta IA (M) din statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava – Serviciul administrativ se transformă în inspector de specialitate gradul II (S) ;

b) un post de inspector treapta I (M) din statul de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială – Serviciul ajutoare sociale se transformă în inspector de specialitate gradul II (S) ;

c)  un post de inspector treapta IA (M) din statul de funcţii al Direcţiei Administraţia Pieţelor – Pieţe agroalimentare şi Complex Comercial Bazar se transformă în inspector de specialitate gradul II (S) ;

d) un post de administrator treapta I (M) din statul de funcţii al Direcţiei Generale a Domeniului Public - Administraţia cimitirului Pacea se transformă în inspector de specialitate gradul II (S) .

Art.2. Se aprobă mutarea unor posturi între compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava, după cum urmează:

a) - un post vacant - funcţie publică de consilier, clasa I, asistent, treapta 3 de la Serviciul prelucrarea automată a datelor – Direcţia buget, contabilitate şi fiscalitate se mută la Serviciul acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor;

- un post ocupat contractual de consilier gradul I de la Serviciul acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor se mută la Serviciul prelucrarea automată a datelor – Direcţia buget, contabilitate şi fiscalitate;

b) - un post - funcţie publică de consilier, clasa I, asistent, treapta 2 de la Compartimentul turism se mută la Serviciul integrare europeană, stategii de dezvoltare;

- un post vacant - funcţie publică de consilier, clasa I, debutant de la Serviciul integrare europeană, stategii de dezvoltare se mută la Compartimentul turism din subordine.

Art.3. La nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială se aprobă, în scopul asigurării condiţiilor pentru o mai bună organizare a muncii, următoarele modificări în organigramă şi statul de funcţii:

a) reorganizarea activitaţii de Medicină Şcolară pe structura a două birouri, respectiv:

   - Biroul de medicină şcolară genera

   - Biroul de medicină şcolară dentară

şi transformarea a două posturi vacante de medic specialist (unul de medic specialist generalist şi unul de medic specialist dentist) în posturi de şef birou;

b) transformarea unui post vacant din cadrul Serviciului alocaţii din inspector de specialitate gradul II (S) în inspector debutant (M).

Art.4.(1) Se aprobă, în formă actualizată, potrivit art.1-3 :

·         Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava - Anexa nr.1.

·         Organigrama Direcţiei de Asistenţă Socială – Anexa nr.2

·         Statul de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială - Anexa nr.3

·         Statul de funcţii al Direcţiei Administraţia Pieţelor - Anexa nr.4

·         Statul de funcţii al Direcţiei Generale a Domeniului Public - Anexa nr.5.

 (2) Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Primarul municipiului Suceava prin Serviciul resurse umane va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

TCACIUC NELU VASILE                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                   jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

 

Nr. 228 din 30 septembrie 2010