Hotărârea nr. 227/2010

HOTĂRÂRE privind completarea anexei la HCL nr.193/28.08.2008 şi HCL nr.194/28.08.2008 pentru stabilirea componenţei comisiei privind soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor, conform Legii nr.114/1996 şi a Legii nr.152/1998 şi a comisiei pentru acordarea de subvenţii în vederea construirii de locuinţe noi, conform OG nr.19/1994 şi a Legii nr.114/1996, precum şi a comisiei pentru analizarea solicitărilor de subvenţii în condiţiile prevăzute de Programul pentru construcţiile de locuinţe proprietate personală

                         ROMÂNIA

                JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                         SUCEAVA

 

 

HOTĂRÂRE

Privind completarea anexei la HCL nr.193/28.08.2008 şi HCL nr.194/28.08.2008 pentru stabilirea componenţei comisiei privind soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor, conform Legii nr.114/1996 şi a Legii nr.152/1998 şi a comisiei pentru acordarea de subvenţii în vederea construirii de locuinţe noi, conform OG nr.19/1994 şi a Legii nr.114/1996, precum şi a comisiei pentru analizarea solicitărilor de subvenţii în condiţiile prevăzute de Programul pentru construcţiile de locuinţe proprietate personală

 

Consiliul Local al municipiului Suceava

 

            Având în vedere expunerea de motive înregistrată cu nr.30.071/27.09.2010 a domnului Primar-Ion Lungu, Raportul Biroul Evidenţa şi Administrarea Imobilelor de Locuit înregistrat cu nr.30.072/27.09.2010, cât şi Raportul comisiei învăţământ, relaţii externe, sănătate, familie, cultură, culte, protecţie socială;

            În baza dispoziţiilor Legii locuinţei nr. 114/1996 şi a art.3 alin.2, art.21 din HG nr.1275/200 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996, precum şi a dispoziţiilor OG nr.19/1994, a HG nr.950/2002, privind punerea în aplicare a prevederilor OG nr.19/1994, privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe şi a art.14 alin.3 din HG nr.165/2008 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998;

            În temeiul prevederilor art.36 alin9, art.45 alin.1, art.47 şi art.49 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I Se completează anexa la HCL nr.193/28.08.2008 şi HCL nr.194/28.08.2008 pentru stabilirea componenţei comisiei privind soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor, conform Legii nr.114/1996 şi a Legii nr.152/1998 şi a comisiei pentru acordarea de subvenţii în vederea construirii de locuinţe noi, conform OG nr.19/1994 şi a Legii nr.114/1996, precum şi a comisiei pentru analizarea solicitărilor de subvenţii în condiţiile prevăzute de Programul pentru construcţiile de locuinţe proprietate personală, prin nominalizarea domnului Mihai Jitariuc, director executiv în cadrul Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Suceava.

 

Art.II Celelalte prevederi ale HCL nr.193/28.08.2008 şi HCL nr.194/28.08.2008 rămân valabile.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

TCACIUC NELU VASILE                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                   jr. IOAN CIUTAC

 

   

      Nr. 227 din 30 septembrie 2010