Hotărârea nr. 226/2010

HOTĂRÂRE privind atribuirea autorizaţiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi

                

        R O M Â N I A                                                   

           JUDEŢUL SUCEAVA                                                                    

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                 S U C E A V A

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea autorizaţiilor taxi pentru realizarea

serviciului de transport persoane în regim de taxi

 

 

Consiliul Local al municipiului Suceava

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului şi Viceprimarului municipiului Suceava, nr.28.699/15.09.2010, Raportul Serviciului autorizare, corp control comercial, Biroul autoritatea locală de transport, nr.28.700/15.09.2010 şi Raportul Comisiei de servicii publice;

În temeiul prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere – emis de ministrul internelor şi reformei administrative;

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) punct 14 şi al art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1. Se aprobă atribuirea autorizaţiilor taxi cu numerele de ordine: 11, 58, 71, 73, 77, 81, 86, 256 şi 284, conform Anexei, care constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi va fi declanşată la data intrării în vigoare a  hotărârii.

 

Art. 3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

TCACIUC NELU VASILE                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                   jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

 

Nr. 226 din 30 septembrie 2010