Hotărârea nr. 224/2010

HOTĂRARE privind închirierea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii şi modernizării chioşcului existent din B-dul George Enescu fn

 

 

                   R O M Â N I A                                                                

            JUDEŢUL SUCEAVA                                                              

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                      S U C E A V A

 

 

                                    

HOTĂRARE

 

privind închirierea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată  a municipiului Suceava în vederea extinderii şi modernizării chioşcului existent din B-dul George Enescu fn

 

 

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr.29.785 din 23.09.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr.29.786 din 23.09.2010, raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară şi  al comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 şi art. 49 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art. 1.  Se aprobă închirierea fără licitaţie publică, a unei parcele de teren (solicitant SC Dinamic Construct SRL) în suprafaţă de 7,5 mp (p.c. 68.301/2) situată în Suceava B-dul George Enescu fn, în scopul extinderii chioşcului cu caracter provizoriu existent.

Art. 2. Parcela de teren menţionată mai sus se închiriază pe perioada de valabilitate a contractului de închiriere.

            Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

TCACIUC NELU VASILE                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                            jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

 

Nr. 224 din 30 septembrie 2010